Икономически университет – Варна

Обявяване на конкурси и прием на докторанти Обучение на докторанти

Работно време
Понеделник - Петък 08:00 - 16:30
Почивки 10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

Кабинет: 503
Тел. 052 830813
Мобилен тел. 0882 164725

Таксите за обучение в докторантура се заплащат по следните банкови сметки:

СМЕТКА В BGN
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна
Основание: Такса обучение
/имена; докт. програма/
СМЕТКА В EUR
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG87UNCR70003425163758
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна
Основание: Такса обучение
/имена; докт. програма/

Икономически университет – Варна поддържа успешно сътрудничество с Мрежата на докторанти от Централна и Югоизточна Европа (CESEENET/,Central and South-East European PhD Network), чиято цел е да свърже и обедини усилията на международни образователни институции, предлагащи обучение в образователна и научна степен „доктор“ в сферата на икономиката и бизнеса. Икономически университет – Варна отговаря на високите критерии за членство като предоставя на докторантите високотехнологична среда за постигане на качествени научни разработки.

Мрежата за сътрудничество на докторанти обединява 30 водещи университета от 14 Европейски страни, като Икономически университет- Варна е един от трите български учебни заведения, членове на престижната мрежа.

Обучаващите се в ОНС „доктор“ в ИУ-Варна имат възможност да се възползват от:

 • международни курсове и програми според спецификата на изследването им;
 • изследователски семинари;
 • мобилност на докторанти и насърчаване на съвместните изследователски дейности;
 • интензивно изследователско сътрудничество;
 • участие в различни активности със състезателен характер за най-добър дисертационен труд по региони;
 • възможност за участие в селектирани международни научни събития
 • възможност за научни публикации в онлайн секцията на CESEENET. (публикациите се рецензират от професор и докторант)  

Редовните докторанти се осигуряват здравно от университета. За целта, непосредствено след записването си докторантът следва да попълни декларация за здравно осигуряване на учащите се във висшите училища в Счетоводството, стая 231. В началото на месец септември всяка година се подава нова декларация! Инициативата е на докторанта.

Извадка от Закон за кредитиране на студенти и докторанти
обн. ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм. бр. 12, 32, 74 и 99 от 2009 г.

Право да кандидатстват за получаване на кредит по Закона за кредитиране на студенти и докторанти имат студенти и докторанти - български граждани, граждани на ЕС, на други държави от ЕИП или Конфедерация Швейцария, които към момента на подаване на искането за сключване на договор за кредит отговарят едновременно на следните изисквания:

 1. не са навършили 35 години;
 2. се обучават в редовна форма за придобиване на образователно квалификационна степен "бакалавър" (бакалавър и професионален бакалавър) или "магистър" или образователно научна степен "доктор" в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация по чл. 47, ал. 1 от ЗВО;
 3. нямат придобита същата образователно квалификационна или образователно научна степен;
 4. не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в случаите, предвидени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Когато студентът се обучава едновременно за придобиване на повече от една специалност на една и съща образователно квалификационна степен, студентът може да получи по свой избор кредит по този закон само за едната от тях.

Качеството студент или докторант се придобива съгласно Закона за висшето образование.

Кредитите се отпускат за целия или за част от периода на обучение съгласно учебния план за:

 1. плащане на таксите за обучение;
 2. издръжка.

Правото на кредит за издръжка възниква при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на обучението. Правото се ползва от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители - само от единия.

Кредитите се отпускат в български левове.

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти

Име на търговската банка Булстат № на типовия договор с МОН
ДСК ЕАД 121830616 № Д 01 – 519/21.06.2010 г.
Райфайзенбанк ЕАД 831558413 № Д 01 – 530/29.06.2010 г.
Алианц Банк България АД 128001319 № Д 01 – 148/08.07.2013 г.
Юробанк България АД 000694749 № Д 01 – 4190/08.07.2013 г.

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Ръководител отдел

503

0882164725

phd@ue-varna.bg; e.kirecheva@ue-varna.bg;

Ралица Петкова

Ралица Петкова

Ралица Петкова

Инспектор учебна дейност

503

0884682267

ralitsa.petkova@ue-varna.bg; phd@ue-varna.bg