Икономически университет – Варна

Специалности

 

Информация за всяка образователна програма (специалност), форми на обучение, възможности за професионална реализация, специални дисциплини и бизнес партньори, подпомагащи учебния процес.
Изберете Вашата специалност от каталога >>>

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР"
От 08.04 до 26.04. 2021 г. се организират онлайн Дни на магистърско обучение, където ще се запознаете с:
  • условията за кандидатстване и прием на студенти в ОКС "магистър"
  • магистърските специалности и формите им на обучение
  • очакваните знания и умения след придобиване на квалификацията
  • възможностите за професионална реализация
ДНИ НА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

 

Предлагани магистърски специалности за учебната 2021/2022 година
по области на висшето образование, професионални направления и форми на обучение

Област на
висшето образование

Професионално
направление

Магистърска специалност

Форма на обучение

Забележка

Редовна

Задочна

Дистан-ционна

Социални,
стопански и
правни науки

Икономика

Специалност

Специалност

   
Банков мениджмънт  *

 

  Специалност  
   

Специалност

 
International Business and Management (англ. език) Специалност      

Корпоративен бизнес и управление  **

Специалност   Специалност  

Специалност

 

Специалност

 

 

Специалност

   

Специалност

Специалност    

Специалност

Специалност    

 

 

Специалност

 

Екоикономика   Специалност    

 

 

Специалност

 

 

Специалност

   

Специалност

   

редовна
модулна

Специалност

   

редовна
модулна

Маркетинг и бранд мениждмънт

Специалност

    редовна
модулна

Специалност

     
Конкурентно и бизнес разузнаване

Специалност

     
Информационен мениджмънт в бизнеса

Специалност

     

Администрация
и управление

Специалност

    редовна
електронна

Специалност

     

Специалност

    редовна
електронна

Туризъм

Специалност

Специалност

   

Информатика и компютърни науки

Информатика и компютърни науки

Специалност

     
Computer Science
(англ. ез.)

Специалност

     
 

Обучението в специалност "Банков мениджмънт" ще се провежда съвместно с "Банка ДСК" ЕАД и Societe Generale Експресбанк.

** Обучението в специалност "Корпоративен бизнес и управление" ще се провежда съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България.

*** Обучението в специалност "Аграрен бизнес" ще се провежда съвместно с Асоциация на земеделските производители в България.

**** Обучението в специалност "Управление на продажбите и мърчандайзинг" ще се провежда съвместно с фирма "Fantastic Services".

Забележка:

Редовно електронно обучение - студентите се обучават в редовна форма, но имат достъп до електронни учебни материали налични на e-Learn платформата на ИУ-Варна

Редовно модулно обучение - обучението на студентите по отделните учебни дисциплини е структурирано в модули, като всеки следващ модул стартира след приключване на обучението по предходния. Част от учебните занятия по програмите в модулна форма ще се провеждат в часовия диапазон след 16.00 часа и в почивните дни.