Икономически университет - Варна

Банков мениджмънт

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение, Дистанционно обучение, Редовно обучение(Ян.прием), Дистанционно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Обучението в специалност „Банков мениджмънт“ формира знания и умения за: стратегическия мениджмънт на банките; консултинг на клиенти в отделни бизнес сфери на банкирането; управление на портфейли от финансови активи; използване на финансови деривати в банковите сделки; управлението на маркетинга в банките; управление на човешките ресурси; банковия риск мениджмънт; контролинга на структури, модели и процеси; идентифициране и превенция на нарушенията в банкирането; еволюцията, структурата и регулирането на банковите системи.

От  2018/19 учебна година обучението в магистърската програма ще се осъществява съвместно с две от водещите банкови институции в страната - Банка ДСК и Експресбанк.

Какви са възможностите за реализация?

 • ръководители и директори на направления;
 • ръководители на отдели;
 • иновационни мениджъри;
 • кеш-, маркетинг-, контролинг- и риск-мениджъри;
 • консултанти в ключови бизнес сфери на банкиране;
 • експерти по вътрешнобанкова ревизия и контрол;
 • Compliance-мениджъри;
 • финансови анализатори;
 • кредитни експерти;
 • ръководители на финансови центрове;
 • регионални мениджъри;
 • мениджъри на клонове;
 • мениджъри на бизнес центрове;
 • ръководители на сектори;
 • експерти по управление на фамилни офиси;
 • портфейлни мениджъри;
 • мениджъри по проекти;
 • старши анализатори в дирекции;
 • експерти по парична политика и др.

Целта на обучението по специалността е формиране на комплекс от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, въз основа на които могат да се изпълняват дейности във връзка с ръководството и управлението на банкови институции.

В обучението по специалността се придобиват знания в следните направления:

 • системи, инстанции, равнища и компетенции в банките;
 • визия, мисия, стратегия и цели на банките;
 • организационни структури и процесен мениджмънт в банковите институции;
 • банковите бизнес модели и тяхната иновация;
 • институционална култура, идентичност и имидж на банките;
 • власт и морал на банките;
 • квалификационен профил на банковите кадри (длъжностна характеристика, квалификационна карта, професиограма);
 • ефективност на каналите за наемане на банкови кадри;
 • кадрова политика и кадрово развитие;
 • основни деривативни инструменти и механика на търговията с тях;
 • оптимално хеджиране чрез фючърсни контракти;
 • спекулативни комбинации с ограничен риск;
 • професионално-етичен кодекс в банковата организация;
 • банковите нарушения като специфична икономическа измама;
 • международни и национални стандарти в областта на вътрешнобанковия нормативен контрол;
 • специфика на дейността по съблюдаване на нормативните предписания и оценка на съпътстващия банковата дейност риск от несъответствие;
 • идентификация на риска от изпиране на пари и банковия инструментариум за превенция с прането на пари и финансирането на тероризъм;
 • маркетингова стратегия и маркетингова политика на банките;
 • стратегическо маркетингово позициониране;
 • управление на връзките с клиентите;
 • маркетингови иновации в банкирането;
 • управление на качеството в банкирането;
 • рисково ръководство и рисково управление;
 • структурна и процесна организация на риск мениджмънта;
 • подходи за третиране на рисковете (кредитен, пазарен, структурен ликвиден, лихвен, операционен и др.);
 • рискови модели;
 • позициониране и основни измерения на стратегическия и оперативен контролинг;
 • оперативен контролинг в банковите бизнес процеси;
 • контролинг и бюджетно управление;
 • приложение на балансираните карти за оценка в банките;
 • модели на организация на банковия бизнес;
 • институционална и регулаторна структура на банковата система;
 • индикатори за сравнителен анализ на пазарната структура;

При обучението се формират умения за:

 • изследване еволюцията, структурата и регулирането на банковите системи;
 • формиране на визия, мисия и стратегия на банката;
 • избор на подходи при целеполагането;
 • диагностика на симптомите за организационно реструктуриране на банковата организация;
 • конструиране и реинженеринг на бизнес модели;
 • създаване на продуктови прототипи;
 • изготвяне на стратегически, оперативни и проектни планове;
 • оценка на конкурентните предимства на банката;
 • идентификация, оценка и управление на банковите рискове;
 • консултинг на клиенти в отделни бизнес сфери;
 • структуриране и управление на портфейли от финансови активи;
 • използване на финансови деривати в банковите сделки (механика на търговията;
 • контролинг на структури, модели и процеси;
 • маркетингово сегментиране на пазара и клиентелата;
 • избор на оптимален продуктов и дистрибуционен микс;
 • управление на взаимоотношенията с клиентелата;
 • оценка и управление на качеството в банкирането;
 • изчисляване на рискови измерители;
 • идентификация на рискови фактори и установяване на рискови експозиции;
 • вземане на решения за мониторинг и коригиране на профила „риск-възвращаемост”;
 • изготвяне на длъжностни характеристики за различни позиции в банките;
 • използване на техники за калкулиране потребността от банкови кадри;
 • изработване и/или усъвършенстване на мотивационна програма в банков клон;
 • обучение на банкови кадри;
 • идентифициране и превенция на нарушенията в банкирането.

Знанията и уменията се формират в резултат от изучаване на следните дисциплини: „Стратегически банков мениджмънт”; „Управление на банковия персонал”; „Финансов инженеринг:; „Превенция на нарушенията в банките; „Банков маркетинг”; „Риск мениджмънт в банките”; „Банков контролинг” и „Сравнителни банкови системи”.

Учебният материал се усвоява чрез използване на утвърдени и ефективни форми на обучение: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от финансови институции, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и др.

Обучението по специалност “Банков мениджмънт” се осъществява в редовна и задочна форма. В тях могат да се обучават студенти в акредитирани висши училища, които притежават ОКС „бакалавър” по СС, СНУ и ДНДО.

Завършилите специалността се дипломират със за­щи­та на магистърска теза или полагане на комплексен държавен изпит. Те получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Р България.

Завършилите специалност „Банков мениджмънт” могат да заемат позиции на:

 • ръководители на направления;
 • директори на направления
 • ръководители на отдели;
 • иновационни мениджъри;
 • кеш-, маркетинг-, контролинг- и риск-мениджъри;
 • консултанти в ключови бизнес сфери на банкиране;
 • експерти по вътрешнобанкова ревизия и контрол;
 • Compliance-мениджъри;
 • финансови анализатори;
 • кредитни експерти;
 • ръководители на финансови центрове;
 • регионални мениджъри;
 • мениджъри на клонове;
 • мениджъри на бизнес центрове;
 • ръководители на сектори;
 • експерти по управление на фамилни офиси;
 • портфейлни мениджъри;
 • мениджъри по проекти;
 • старши анализатори в дирекции;
 • експерти по парична политика и др.

Магистрите по банков мениджмънт могат да работят и като експерти и анализатори в небанкови финансови институции - инвестиционни посредници, финансово-брокерски къщи, фондови борси, лизингови, факторингови, форфетингови и други компании.

Те могат да продължат своето обучение за получаване на образователната и научна степен „доктор по икономика” във висши училища и научно-изследователски институти.

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество, иновативност и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетенции за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетенции:

 • формулира и излага идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • владее или ползва някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетенции:

 • събира, класифицира, анализира и квантифицира информация за актуалните проблеми в стратегическото ръководство и оперативното управление на банките;
 • формулира визия и участва в реализацията на стратегии за оптимизиране на структурната и процесната организация;
 • решава задачи в оперативния банков мениджмънт (управление на рискове, маркетингова политика, контролинг и репортинг, управление на персонала и др.);
 • участва в дейности за: популяризиране на наложените от иновациите промени в ръководството и управлението на банките; обогатяване на тяхната институционална култура; формиране на адекватна иновационна (дигитална) култура и др.;
 • формира и изразява собствено мнение по възникващи в работата проблеми от обществен и етичен характер.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Финансов инженеринг 9 8 Изпит 240 180 60
Управление на банковия персонал 9 7 Изпит 210 165 45
Стратегически банков мениджмънт 9 8 Изпит 240 165 75
Сравнителни банкови системи 9 7 Изпит 210 150 60
Банков маркетинг 10 8 Изпит 240 165 75
Риск мениджмънт в банките 10 6 Изпит 180 120 60
Банков контролинг 10 6 Изпит 180 120 60
Магистърски семинар 10 3 Текуща оценка 90 60 30
Избираеми дисциплини (1) 10 7 Изпит 210 165 45
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1740 510


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-английски 10 3 90 60 30