Икономически университет – Варна

Руски икономически университет "Плеханов", Русия

Програма за обучение с цел придобиване на две дипломи в ОКС „бакалавър“, специалност „Международен бизнес” – „Маркетинг“

Икономически университет – Варна предлага участие в програма за придобиване на двойна диплома  за ОКС “бакалавър” за студенти от специалност “Международен бизнес” на ИУ-Варна и специалност „Маркетинг“ на  ФДБОУВО Руски икономически университет „Плеханов“, Русия.

Програмата за двойна диплома в бакалавърска степен включва обучение на студенти от ИУ-Варна, специалност „Международен бизнес“ в Руски икономически университет „Плеханов“, и на студенти от Руски икономически университет „Плеханов“, специалност „Маркетинг“ в Икономически университет – Варна. Обменът на студентите в партньорския университет се осъществява или за период от минимум един семестър –  за обучение и максимум два семестъра – обучение и практика, след завършен 4-ти семестър в изпращащия университет. Обучението се извършва на английски език, минимално ниво на владеене на езика – В2. Получените оценки от обучението в двете висши училища се признават на взаимна основа. След успешно завършване на обучението, полагане на изпити, провеждане на практики и защита на дипломни работи, се издават две дипломи в съответствие с националните стандарти на всеки от университетите-партньори.

За допълнителна информация:

  • отдел "Международно сътрудничество" - Студентска улица, ет. 1, тел. +359 52 830812, email: international@ue-varna.bg
  • Лице за контакти: Славена Цонева, Студентска улица, ет. 1, тел. +359 882164852, email: international@ue-varna.bg