Икономически университет – Варна

Класиране и записване

Имате възможност да се запишете в избраната от Вас специалност в сградата на ИУ - Варна на бул. "Княз Борис I" 77, зала 116 от 08:00 до 16:30 ч. (без събота и неделя и официални празници)

Новоприетите студенти за обучение в ОКС „магистър“ се записват със заповед и по график, утвърден от ректора. Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от папката опис на студента.

При записването си освен подадените документи студентите представят още:

  1. Документи за записване (по образец, валиден само за ИУ-Варна);
  2. Три броя снимки формат 3,5/4,5 см;
  3. Документ за внесена семестриална такса за обучение в обслужващата ИУ-Варна банка;
  4. Диплома-оригинал и копие на дипломата за висше образование; за студенти на ИУ-Варна, които не са получили дипломите си – студентска книжка; завършилите други висши училища (в т.ч. и колежи), представят две копия на академична справка, при условие, че не са получили диплома. Студентите, записани с академична справка, са длъжни да представят в сектор „Магистри“ оригинал и едно копие на дипломата си в двуседмичен срок след получаването ѝ;
  5. Документ за самоличност (за справка);
  6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни (отнася се за студенти приети дистанционна форма);
  7. Декларация по чл. 22, ал. 4 от Правила за устройството, дейността и управлението на Центъра за електронно и дистанционно обучение (отнася се за студенти, приети за обучение в дистанционна форма).

Не се допуска записване на студенти за обучение в ОКС „магистър“ с уверения.

Записването на кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища се извършва след решение на ректора за признаване на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието във висшето училище въз основа на доклад на комисия и при представяне на уведомително писмо, съгласно Правилата на ИУ-Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (в това число брой придобити кредити).

Кандидат-магистрите са длъжни да проверяват изнесената информация за класирането и записването, и да спазват посочените срокове.

Студентите, обучаващи се по втора специалност в ОКС „бакалавър“ в ИУ-Варна, могат да бъдат записани за обучение в ОКС „магистър“ след дипломиране и по двете специалности в ОКС „бакалавър“.