Икономически университет – Варна

Процедура за кандидатстване

 1. Кандидат-студентът изпраща сканирани копия на документите до отдел "Международно сътрудничество", сектор "Чуждестранни студенти" на ИУ-Варна на адрес: foreign_students@ue-varna.bg за предварителен преглед. Сканират се всички страници на документите включително печатите.
 2. Служител на сектор "Чуждестранни студенти" се запознава с документите и се свързва с кандидата.
 3. След одобрение на документите от страна на сектор "Чуждестранни студенти", кандидатът подготвя целия пакет от документи и ги изпраща по пощата в оригинал на адрес.

Сектор "Чуждестранни студенти"
Отдел "Международно сътрудничество"
Икономически университет - Варна
Бул. "Княз Борис I" 77
9002, Варна, България

 1. След получаване на оригиналните документи служител на сектор "Чуждестранни студенти" придвижва документите към Комисията по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища. Комисията отправя официално запитване до учебното заведение, издало дипломата за висше образование, за да провери нейната легитимност. В случай, че не бъде получен отговор, запитването се пренасочва към Национален център за информация и документация (НАЦИД). Процедурата по признаване на придобитото висше образование може да отнеме от две седмици до няколко месеца в зависимост от бързината, с която бъде потвърдена легитимността на дипломата. Таксата за признаване на придобитото висше образование е 200 BGN (103 евро) и следва да бъде заплатена преди стартиране на процедурата. Таксата може да бъде платена в брой в ИУ-Варна или по банков път.
 2. След вземане на решение за признаване на дипломата за висше образование, но не по-късно от средата на месец февруари на съответната учебна година, документите на кандидата се придвижват за одобрение в Министерство на образованието и науката. Срокът за разглеждане на документите и получаване на отговор от МОН е от две седмици до един месец. В случай, че признаването бъде извършено след началото на летен семестър на съответната година, документите на кандидата ще бъдат придвижени за обучение през следващата академична година.
 • При положителна резолюция на кандидатурата МОН издава на кандидат-студента удостоверение, необходимо при кандидатстването за виза тип D.
 • В случай, че в МОН бъдат открити пропуски в документите на кандидат-студента, в ИУ-Варна се получава официално писмо, мотивиращо отказа за издаване на удостоверение. Когато пропуските касаят липсата на определен документ или неизрядни заверки, кандидат-студентът има възможност да коригира документите си и да ги внесе за повторно разглеждане дори и след изтичане на срока за кандидатстване.
 1. След получаването на одобрение от МОН служител на сектор „Чуждестранни студенти“ издава и подписва уверение, в което потвърждава, че кандидатът е приет за обучение в избраната специалност. 
 2. Служител на сектор "Чуждестранни студенти" изпраща на кандидата в оригинал следните документи, необходими на кандидата при подаване на заявление за виза тип D:
 • Удостоверение от МОН;
 • Уверение от сектор "Чуждестранни студенти".
 1. Кандидат-студентът подава лично заявление за издаване на виза тип D в дипломатическите или консулските представителства на Република България в собствената си страна.
 2. Кандидат-студентът заплаща такса за обучение на следната банкова сметка:
БАНКОВА СМЕТКА В EUR БАНКОВА СМЕТКА BGN
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG87UNCR70003425163758
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG73UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
 1. В ИУ-Варна се провеждат две приемни сесии - една през месец юни и една през месец септември.
 2. Кандидат-студентът изпраща сканирани копия на документите до Център за магистърско обучение на ИУ-Варна на адрес: cmo@ue-varna.bg за предварителен преглед. Сканират се всички страници на документите включително печатите.
 3. Служител на Центъра за магистърско обучение разглежда документите и се свързва с кандидат-студента. 
 4. След одобрение на документите от страна на Центъра за магистърско обучение, кандидатът подготвя целия пакет от документи и ги изпраща по пощата в оригинал на адрес:

  Център за магистърско обучение
  Икономически университет - Варна
  бул. "Княз Борис I" 77
  9002 Варна, България

   
 5. След получаване на оригиналните документи служител на Центъра за магистърско обучение придвижва документите към Комисията по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища. Комисията отправя официално запитване до учебното заведение, издало дипломата за висше образование, за да провери нейната легитимност. В случай, че не бъде получен отговор, запитването се пренасочва към Национален център за информация и документация (НАЦИД). Процедурата по признаване на придобитото висше образование може да отнеме от две седмици до няколко месеца в зависимост от бързината, с която бъде потвърдена легитимността на дипломата. Таксата за признаване на придобитото висше образование е 300 лв. (~155 евро) и следва да бъде заплатена преди стартиране на процедурата. Таксата може да бъде платена в брой в ИУ-Варна или по банковата сметка:
 6. След признаването на дипломата за висше образование от страна на Комисията, кандидат-студентът е информиран и може да продължи със своето кандидатстване пред университета.
 7. Резултатите от процедурата по селекция се публикуват през юли и септември. Ако кандидатът е избран в желаната специалност, той или тя заплаща такса за обучение за първи семестър на следната банкова сметка:
БАНКОВА СМЕТКА В EUR БАНКОВА СМЕТКА В BGN
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG87UNCR70003425163758
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна