Икономически университет – Варна

Признаване на висше образование и периоди на обучение

ПРАВИЛА
на Икономически университет – Варна за признаване на придобито висше образование
и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища


Раздел І
Общи положения

       Чл. 1. (1) С тези правила се определят изисквания на Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) за признаване на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.), наричана по-нататък "наредбата".
(2) ИУ-Варна организира процедура по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища на основание чл. 7, ал. 1 от наредбата.
(3) В ИУ-Варна признаването на периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища се извършва при условията на чл. 15-16 от наредбата, настоящите правила и специалните вътрешни нормативни актове на ИУ-Варна за програми "Еразъм" и ЦЕЕПУС.
       Чл. 2. Право на признаване в ИУ-Варна на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища имат български граждани, чужденци и лица със статут на бежанци, които са се обучавали във висши училища, създадени и функциониращи по законоустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование, или са завършени периодите на обучение.
       Чл. 3. При признаването в ИУ-Варна на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища не се допуска дискриминация на основание на възраст, пол, раса, инвалидност, език, религия, политически или други убеждения, национален, етнически или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено, родословно или друго състояние или на основата на каквото и да е обстоятелство, което не е свързано с образованието, за което се иска признаване.
       Чл. 4. (1) В съответствие с чл. 6, т. 1 от наредбата, в ИУ-Варна признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се извършва с цел достъп до по-нататъшно обучение в ИУ-Варна, включващо:
       1. образователно-квалификационната степен "бакалавър" – "професионален бакалавър" и "бакалавър";
       2. образователно-квалификационната степен "магистър";
       3. образователната и научна степен "доктор";
       4. продължаващо обучение за повишаване на квалификацията.
(2) В ИУ-Варна признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, е официално писмено потвърждение на стойността на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.
(3) Висшето образование, придобито в чуждестранно висше училище, се удостоверява с диплома или с друг аналогичен документ, издаден от образователна институция по предходната алинея.
       Чл. 5. Периодът на обучение като част от програма за висше образование, завършен в чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава, се удостоверява с академична справка или с друг аналогичен документ.
      Чл. 6. На основание чл. 7а от наредбата в ИУ-Варна не се допуска до оценяване за съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България: 

 1. представен за признаване документ, който не е диплома или друг аналогичен документ за висше образование и не е издаден при условията на чл. 4, ал. 1 от наредбата;
 2. диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган на съответната държава по местонахождение на висшето училище за част от системата й на светско висше образование, но обучението е проведено в структури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират по законоустановения ред;
 3. документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище.


Раздел II

Орган и комисия по признаване на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища


        Чл. 7. (1) В ИУ-Варна орган по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища е АС.
        (2) Дейността на АС по предходната алинея се подпомага от 5-членна комисия в състав:

 1. зам.-ректор по учебната дейност – председател;
 2. (изм. - АС, 28.11.2013 г.), технически секретар/сътрудник и трима членове, предложени от зам.-ректора по учебната дейност и утвърдени със заповед на ректора.

       Чл. 8. (1) Комисията има следните функции:

 1. анализира представените дипломи за висше образование и другите документи, свързани с признаването им;
 2. изисква допълнителна информация и/или документи от лицето, направило искане за признаване на висше образование, което следва да ги представи в срок, определен от комисията, но не по-дълъг от един месец считано от датата на съобщаването;
 3. отправя искане за допълнителна информация от висшето училище, издало дипломата за висше образование, или от компетентните органи на държавата, в която е придобито висшето образование, или от Националния център за информация и документация (НАЦИД);
 4. извършва експертна оценка за съответствието на данните в представените документи за висше образование, придобито в чуждестранни висши училища с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България;
 5. дава предложение до АС за решение относно прекратяване на процедурата по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, за признаване или за отказ от признаване, в който може да бъде включена препоръка за възможните мерки, които лицето да предприеме, за да получи признаване на по-късен етап, включително полагане на допълнителни изпити.

(2) Комисията разглежда представените дипломи за висше образование и другите документи, свързани с признаването им след извършване на проверка на статута на чуждестранни висши училища за съответствие с изискванията на чл. 2 и чл. 4, ал. 1 от наредбата, на автентичността на образователните документи по постъпили в комисията заявления за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища и за наличието на някое от основанията по чл. 6 от тези правила, и установяване статута на чуждестранните висши училища и автентичността на издадените от тях дипломи.
(3) В съответствие с чл. 17, ал. 3 от наредбата, при установяване статута на чуждестранните висши училища ИУ-Варна може да поиска подпомагане от НАЦИД.
(4) Членовете на комисията нямат право да разпространяват информация и данни, станали им известни при или по повод на участието им в работата й.
(5) (Отм. - АС, 28.11.2013 г.)
(6) В 30-дневен срок от датата на вземане на решение по чл. 13, т. 4 ИУ-Варна изпраща в НАЦИД на хартиен и електронен носител информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАЦИД.


Раздел III
Ред и условия за признаване в ИУ-Варна на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища


       Чл. 9.а. (1) Лицата, желаещи признаване на висше образование, подават лично или чрез упълномощено лице в комисията писмено заявление по образец (приложение 1), към което представят следните документи:

 1. оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция;
 2. оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;
 3. документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;
 4. документ за платена такса.

(2) (Нова - АС, 28.11.2013 г.) Документите по ал. 1, т. 1 и 2, с изключение на европейското дипломно приложение, се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - АС, 28.11.2013 г.) Член на комисията проверява документите по ал. 1 и 2 при подаването им и в 14-дневен срок след проверката заявителят или упълномощеното от него лице може да получи оригиналите на документите.

        Чл. 9(1) Лицата, участващи в програми за обучение с цел издаване на двойни дипломи по споразумения за сътрудничество, изпращат по пощата заявление по образец (приложение 1), към което представят следните документи:

 1. нотариално заверено копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, с който лицето е записано в университета-партньор;
 2. нотариално заверено копие на приложението към дипломата, както и нотариално заверено копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;
 3. копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;
 4.  лицата по ал. 1 не дължат такса за разглеждане и обработка на документи.

(2) След приключване на процедурата с признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища документите се предоставят по служебен път на "Сектор студенти" или "Център за магистърско обучение" за записване на лицата в съответната ОКС в ИУ-Варна.

       Чл. 10. (1) Процедурата по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища се прекратява случаите, когато:

 1. е налице писмено искане на заявителя или на упълномощеното от него лице;
 2. при непредставяне в определения срок на изискуемите по чл. 9, ал. 1 документи.

(2) Процедурата по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се прекратява с решение на АС.
     Чл. 11. В случаите по чл. 7а от наредбата компетентното длъжностно лице уведомява писмено заявителя или упълномощеното от него лице, за недопускане до оценяване в комисията на представения за признаване документ за съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.
       Чл. 12. (1) Комисията разглежда подаденото заявление за признаване на висше образование в срок до един месец, считано от датата на представяне на всички необходими документи. Срокът може да се удължи еднократно с времето, необходимо за получаване на отговор на искането за допълнителна информация от висшето училище, издало дипломата за
висше образование, или от компетентните органи на държавата, в която е придобито висшето образование.
(2) Комисията приема предложението по чл. 8, ал. 1, т. 5 с обикновено мнозинство.
(3) Заседанията на комисията се провеждат, ако присъстват не по-малко от половината от членовете й.
(4) При отсъствие на председателя заседанията на комисията се водят от един от членовете й, когото председателят писмено е определил преди заседанието.
(5) (Изм. - АС, 28.11.2013 г.) За заседанията на комисията се изготвя протокол, който се подписва от председателя и от техническия секретар/сътрудник. В протокола се включват и приетите предложения за решения относно прекратяване на процедурата по признаване, признаване и отказа от признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища.
       Чл. 13. Признаването на висше образование включва:

 1. проверка на статута на висшето училище, издало документите по чл. 4, ал. 1 от наредбата, която може да се извърши и чрез НАЦИД;
 2. проверка на автентичността на документите по чл. 4, ал. 1 от наредбата и оценяване съответствието на данните от тях с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България;
 3. проверка за наличие на основанията по чл. 7а от наредбата;
 4. вземане на решение за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето образование с професионална квалификация, когато тя е посочена в дипломата, за отказ тя да бъде призната, или за прекратяване на процедурата.

       Чл. 14. (1) Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се извършва чрез оценяване съответствието на данните от представените документи с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.
       (2) При признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се отчитат следните показатели:

 1. начин на приемане на студентите;
 2. продължителност на обучението;
 3. общ хорариум на изучаваните учебни дисциплини и/или придобити кредити;
 4. съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват фундаменталната, специалната и специализиращата подготовка;
 5. съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват теоретичната и практическата подготовка;
 6. резултатите от обучението като съвкупност от придобитите знания, умения и компетентности през периода на обучение;
 7. начин на дипломиране.

(3) Признаването на висше образование от комисията се извършва в съответствие с придобитата образователно-квалификационна степен, удостоверена с представените документи по чл. 4, ал. 1 от наредбата.
(4) Когато в документите по чл. 4, ал. 1 не е посочена образователната степен, комисията взема решение на коя образователно-квалификационна степен съответства придобитото висше образование съгласно българското законодателство.
       Чл. 14.а. (Нов - АС, 28.11.2013 г.) (1) При установяване на несъответствие между положените от заявителя дисциплини в чуждестранното висше училище и дисциплините по учебен план за съответната специалност в ИУ-Варна, комисията по признаване предлага лицето да бъде допуснато до кандидатстване под условие.
(2) При записване в ИУ-Варна, лицето допуснато до кандидатстване под условие се задължава да се включи в компенсационен модул на обучение, в който следва да положи индивидуално определени изпити съгласно учебния план за съответната специалност.
(3) Дисциплините от компенсационния модул следва да бъдат положени преди или по време на обучението в съответната образователно-квалификационна степен.
(4) Центърът за професионално обучение (ЦПО) към ИУ-Варна администрира обучението по дисциплините от компенсационния модул.
(5) Обучението в компенсационния модул се заплаща в зависимост от броя на дисциплините по тарифи на ЦПО.
(6) Проверката на знанията, уменията и компетентностите по всяка от дисциплините в компенсационния модул завършва със зачот.
(7) ЦПО издава удостоверение на лицето при успешно положени зачоти по всички дисциплини от компенсационния модул.
       Чл. 15. (1) (Изм. - АС, 28.11.2013 г.) Решението, с което АС признава висше образование важи само за продължаване на обучението в ИУ-Варна, и не осигурява права, които могат да бъдат ползвани в отношенията с трети страни.
(2) (Изм. - АС, 28.11.2013 г.) Въз основа на решението по предходната алинея, на всеки кандидат се изпраща уведомително писмо, подписано от председателя на комисията по чл. 7, ал. 2 от тези правила.
(3) (Отм. - АС, 28.11.2013 г.)
(4) Признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се отказва, когато се установят съществени различия между данните от представените документи и държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България. В отказа може да се включи препоръка за възможните мерки, които лицето да предприеме, за да получи признаване на по-късен етап, включително полагане на допълнителните изпити.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 

Раздел IV

Поправка на очевидна фактическа грешка, издаване на дубликат
на удостоверение и обезсилване на удостоверение


(Отм. - АС, 28.11.2013 г.)
Чл. 16. (Отм. - АС, 28.11.2013 г.)
Чл. 17. (Отм. - АС, 28.11.2013 г.)
Чл. 18. (Отм. - АС, 28.11.2013 г.)
Чл. 19. (Отм. - АС, 28.11.2013 г.)


Раздел V

Признаване на периоди на обучение, завършени
в чуждестранни висши училища


       Чл. 20. (1) Признаване на периоди на обучение означава установяване на съответствието на част от програма за висше образование, която е била оценена и документирана от чуждестранно висше училище, с програмата на българското висше училище, в което се иска признаване.
(2) ИУ-Варна организира дейността по признаване на периоди на обучение при условия и по ред, определени в специални правила или подсистема на Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, отнасящи се до:

 1. организиране на студентската мобилност и признаване на образователни кредити и периоди на обучение;
 2. подбор на студенти, докторанти и преподаватели и признаване на периоди на обучение и стаж в чужбина и обучение на пристигащи студенти по програма "Еразъм +“ и ЦЕЕПУС;
 3. проверката и оценяване на знанията и уменията на студентите;
 4. организиране и подбор на студентската мобилност и признаване на образователни кредити и периоди на обучение по споразумения за обучение с цел издаване на двойна диплома.

(3) Дейността по предходната алинея се организира при спазване на установените изисквания за придобиване на висше образование по същата и/или по сродна специалност в българските висши училища.
(4) При установяване на съществени различия ИУ-Варна уведомява лицето за възможните мерки, които то може да вземе, за да получи признаване на по-късен етап, включително полагане на допълнителни изпити.

        Чл. 21. (1) Лицата, участващи в програми за обучение с цел издаване на двойни дипломи по споразумения за сътрудничество, изпращат по пощата следните документи:

 1. оригинал на актуална академична справка, издадена на английски език;
 2. документ за самоличност;
 3. лицата по ал. 1 не дължат такса за разглеждане и обработка на документи.

         (2) След приключване на процедурата с признаване на периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища документите се предоставят по служебен път на "Сектор студенти" или "Център за магистърско обучение" за записване на лицата в съответната ОКС в ИУ-Варна.


Заключителни разпоредби


       § 1. За всички неуредени случаи в настоящите правила се прилагат разпоредбите на ЗВО, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища, Правилника на ИУ-Варна и действащото законодателство.
       § 2. Правилата са приети на основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 6, т. 1 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и чл. 19, т. 23 от Правилника на ИУ-Варна.
       § 3. Настоящите правила са приети на заседание на АС на 29.06.2012 г. (протокол № 177) изменени и допълнени на 04.10.2012 г. (протокол № 178), 28.11.2013 г. (протокол № 188) и 30.04.2015 г. (протокол № 201).
          § 4. Правилата влизат в сила от датата на тяхното приемане.

Заявление

Контакти


Йорданка Георгиева

Йорданка Георгиева

Йорданка Георгиева

Организатор дейности "Чуждестранни студенти"

+359 52 830812

+359 882 164660

foreign_students@ue-varna.bg