Икономически университет – Варна

Преместване от друго висше училище

Всеки студент има право съгласно Закона за висшето образование (чл. 70, ал. 8) да се премества от едно в друго висше училище. За целта на преместването студентът е необходимо да представи актуално издадена академична справка от висшето училище, в което се обучава и да има студентски права (да не е прекъснал, отписан или отстранен). Преместването може да се извърши от началото на зимен или летен семестър на учебната година.

За връзка с нас


инж. Георги Петров

инж. Георги Петров

инж. Георги Петров

Ръководител сектор"Студенти"

Фронт офис, Студентска улица

0886 608460

g.dobrev.petrov@ue-varna.bg