Икономически университет – Варна

Кандидатстване

                                             Условия за кандидатстване

Кандидати за обучение в ОКС "магистър" в ИУ-Варна, се приемат чрез конкурс по документи.

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" имат придобилите  ОКС "бакалавър" със срок на обучение, не по-малък от 4 години и не по-малко от 240 кредита или ОКС "магистър" със срок на обучение, не по-малък от 1 година и придобити не по-малко от 60 кредита. Придобилите ОКС "бакалавър" или "магистър" могат да се обучават, както следва:

1. в същата специалност (СС), която са завършили, съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна;

2. в направление "Стопански науки и управление" (СНУ), в която група попадат всички студенти, завършили професионални направления

 
а) 3.7. Администрация и управление;
б) 3.8. Икономика;
в) 3.9. Туризъм.

3. в "Други направления и други области на висше образование" (ДНДО), в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от "Социални, стопански и правни науки" като:

а) 3.1. Социология, антропология и науки за културата;
б) 3.2. Психология;
в) 3.3. Политически науки;
г) 3.4. Социални дейности;
д) 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

е) 3.6 Право

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" имат и притежаващите ОКС "професионален бакалавър", за придобиването на която в съответствие с учебния план се изискват не по-малко от 180 кредита със срок на обучение, не по-малък от три години, съгласно чл. 42, ал. 1, т.1, буква "а" от Закона за висше образование. Те имат право да кандидатстват единствено в същото професионално направление (СПН), съответстващо на завършената специалност в ОКС "професионален бакалавър" съгл. чл. 42, ал. 6 от ЗВО.

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" имат и кандидатите, придобили ОКС "бакалавър" в чуждестранни висши училища, които са имали по учебен план не по-малко от 180 кредита при срок на обучение 3 години или не по-малко от 240 кредита при срок на обучение 4 години. За придобиване на ОКС "магистър" следва да са изпълнени изискванията на ЗВО за минимален брой от 300 кредити по учебен план сумарно за двете ОКС.

Студентите, записани за обучение в ОКС "магистър" в ИУ-Варна, могат да кандидатстват за обучение и по втора специалност.

Минималният успех за кандидатстване в ОКС "магистър" за обучение срещу заплащане е "Добър" (3.50) от дипломата за завършена ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър", с която се кандидатства за ОКС "магистър".

"Успех от дипломата за завършена степен на висшето образование" е успехът, който се формира като средноаритметична стойност от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

При кандидатстване в специалности с обучение на чужд език се изисква владеене на съответния език. Владеенето на чужд език се удостоверява от кандидат-магистрите с оценка от дипломата за ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър", не по-ниска от Добър 4,25; оценка от държавен изпит за ОКС "професионален бакалавър", не по-ниска от Добър 4,25 или с международно признати сертификати, посочени в Таблица 1.

Кандидат-магистрите, които владеят чужд език, но не могат да удостоверят това с диплома или сертификат, полагат он-лайн тест при подаване на документи за кандидатстване по съответната специалност. За резултатите от проведения тест се изготвя протокол, подписан от член на комисията и кандидат-студента. Минималните резултати от теста, позволяващи кандидатстване в ОКС "магистър", са посочени в Таблица 1.

За обявените планови места могат да кандидатстват всички български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които не изтърпяват присъда лишаване от свобода към момента на кандидатстване.

Не се допускат да кандидатстват:

  1. Прекъснали, но неотписани магистри по друга или същата магистърска специалност в ИУ-Варна;
  2. За държавна поръчка студенти, които са били записани държавна поръчка в предходни години на кандидатстване.

Актуализиран график за кандидатмагистърски прием за учебната 2021/2022 г.

Независимо от формата на обучение (редовна, редовна електронна, редовна модулна, задочна или дистанционна), приемът в ОКС „магистър“ в Икономически университет - Варна се реализира на три етапа:

І ЕТАП (м. юни-юли 2021 г.)

Подаване на документи

18.06.2021г. - 06.07.2021г.

Класиране

08.07.2021г.

Записване

09.07.2021г. - 16.07.2021г.

 

На основание Решение на Академичния съвет на ИУ-Варна от 01 юли 2021 г., се актуализира графикът за прием от юнския етап на прием на студенти за ОКС "магистър" за академичната 2021-2022 г.

От 19.07.2021г. продължава приема на заявления за кандидатстване в ОКС "Магистър" за учебната 2021/2022г. Кандидатстването може да се извършва:

  1. Online
  2. на място в университета в 116 зала;
Класирането на кандидатите между двата етапа ще се извършва в края на всеки месец.
Записването на новите кандидати ще се извършва след обявяване на класирането им.

 

ІІ ЕТАП (м. септември 2021 г.)

Подаване на документи

08.09.2021г. - 14.09.2021г.

Класиране

15.09.2021г.

Записване

16.09.2021г. - 23.09.2021г.

 

 

ІII ЕТАП (до 31 януари 2022 г.)

Този етап на приема се отнася само за кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в „Други направления и други области на висше образование“ (ДНДО) или придобили ОКС „професионален бакалавър“ в „Същото професионално направление“ (СПН).

  • подаване на документи до 31 януари 2022 г.
  • класиране и записване – до 31 януари 2022 г.

 

 

 

Работно време на комисията за прием на документи:
от 08:00 до 16:30 ч.
(без събота и неделя и официалните празници)

Кандидат-магистрите подават следните документи:

1. диплома-оригинал за придобита ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" и копие на същата (след проверка от длъжностното лице копието се оставя за съхранение към описа; оригиналът на дипломата се връща на кандидата). Кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища представят нотариално заверено копие на дипломата с всички необходими заверки съгласно международно-правните норми и легализиран превод на същата, както и решение на академичния съвет на ИУ-Варна за признаване на придобито висше образование;

2. студентска книжка – за завършилите ИУ-Варна, които не са получили диплома за завършена образователно-квалификационна степен;

3. академична справка – за завършилите други висши училища, които не са получили дипломите си; в академичната справка е необходимо да са посочени среден успех от следването, оценка от държавен изпит, специалност и професионално направление, година на дипломиране;

4. заявление - състезателен картон (по образец, валиден само за ИУ-Варна);

5. документ за самоличност;

6. документ (диплома за завършена ОКС или международно признат сертификат), удостоверяващ владеенето на чужди езици – за специалностите с обучение на чужд език;

7. документ за внесена такса за участие в кандидатстудентския прием;

8. документ, удостоверяващ обстоятелства за освобождаване от такса за кандидатстване на: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70  и над 70 на сто, военноинвалиди и военнопострадали, кръгли сираци, лица които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на закона за закила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;

9. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

10. декларация за смяна на имена (в случай, че съществуват различия в имената на кандидата по диплома за завършено образование и документ за самоличност).

Подаването на документите може да бъде и през online платформата за кандидатстване в ИУ - Варна, след предварителна регистрация. Online кандидатстването се приема за успешно, когато данните на кандидата са верифицирани от оторизирани лица. При кандидатстване през online платформата, кандидатите са длъжни да изпишат вярно всички указани реквизити и да прекачат копие на дипломата си, с която кандидатстват както и документ удостоверяващ внесена такса за участие в кандидатстудентския прием.

При условие, че кандидатстващият притежава дипломи за няколко степени на висше образование, може да кандидатства само с една от тях, по избор.

Документите за кандидатстване се подават лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което се оставя на съхранение заедно с документите на кандидата.

Подадените кандидат-студентски документи важат за кандидатстване едновременно за всички обявени места, при условие че са записани със съответните шифри в състезателния картон.

След подаване на документите не се допускат промени в състезателния картон.

Не се приемат кандидат-студентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

Отговорността за подреждането на магистърските специалности и формите на обучение в състезателния картон е изцяло на кандидат-магистъра. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, а не тяхното словесно описание.

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват по условията и реда, установени за български граждани, ако:

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

2. имат статут на бежанци;

3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;

4. са граждани на държавите-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство;

5. са лица с двойно гражданство, едното от които българско или на страна-членка на ЕС.

Чуждестранните граждани, приети за обучение в ОКС "магистър" по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г. и чл. 3 от ПМС № 228/1997 г. и завършили ОКС "бакалавър", кандидатстват и се обучават в ОКС "магистър" при условията и по реда за приемане на българските граждани, съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

 

Приемане на чуждестранни студенти от страни извън ЕС и ЕИП

Приемът на чуждестранни граждани за обучение в ОКС "магистър" се урежда с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България – раздел IV. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават:

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

2. съгласно актове на Министерския съвет;

3. срещу заплащане по реда на чл. 95, ал. 8, 9, 11 на ЗВО.

Чуждестранните граждани се приемат за обучение чрез конкурс, като представят следните документи:

1. заявление;

2. диплома за завършено висше образование;

3. приложение към дипломата с оценките и скала на оценяване;

4. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България, или документ от изпит, положен пред комисия в ИУ-Варна – за кандидатите, които няма да преминават специализирана езикова подготовка (с изключение на кандидатите за специалности с обучение на чужд език);

5. уведомително писмо за признато висше образование по реда на Правилата на ИУ – Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – за кандидатите, завършили чуждестранни висши училища.

Документите се представят преведени на български език, легализирани и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред на легализациите, преводите и заверките на документи.

При записване, чуждестранните граждани представят документите, предвидени за български граждани.

Годишната такса за обучение се определя с постановление на Министерския съвет за съответната година. Превежда се в началото на всеки семестър по банкова сметка.

За чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, се заплаща 50% от таксата за чуждестранни студенти, съгласно чл. 95, ал.10 от ЗВО.

Право на държавна поръчка за дадена магистърска специалност имат придобилите ОКС "бакалавър", кандидатстващи в редовна форма на обучение въз основа на утвърдените от Министерски съвет планови места и в съответствие с плана за прием на ИУ-Варна.

Кандидатите за професионално направление "Информатика и компютърни науки", завършили други направления и други области на висшето образование (ДНДО), имат право да ползват държавна поръчка за първите два семестъра на обучението си в редовна форма, а за третия семестър заплащат дължимата семестриална такса за платено обучение.

Придобилите ОКС "магистър" могат да кандидатстват за държавна поръчка в случай, че предходната им магистърска степен е придобита при обучение срещу заплащане, съгласно чл. 91, ал. 7, т. 2 от ЗВО.

Не се допуска да кандидатстват за държавна поръчка студенти, които са били записани държавна поръчка в предходни години на кандидатстване, съгласно ЗВО.

 

За учебната 2020/2021 година прием на студенти в ОКС „магистър“
за обучение по държавна поръчка ще се осъществява, както следва:

 

Професионални направление и специалности

Категории студенти

СС

СНУ

ДНДО

СПН

За всички специалности от професионално направление „Икономика“

За всички специалности от професионално направление „Администрация и управление“

Специалности от професионално направление „Туризъм“

Специалности от професионално направление „Информатика и компютърни науки“

5 * 15 *

Мобилни и уеб технологии

5 * 15 *

 

Забележка:

СС – в тази категория попадат студенти, които кандидатстват за обучение в магистърска специалност, която съвпада със завършената в ОКС „бакалавър“;

СНУ – в тази категория попадат студенти, завършили специалности от професионални направления:  3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм;

ДНДО – в тази категория попадат студенти, завършили специалности в други направления и други области на висшето образование, както и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки” като: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 3.6. Право.

СПН – в тази категория попадат притежаващите ОКС „професионален бакалавър“, за придобиването на която се изискват не по-малко от 180 кредита със срок на обучение, не по-малък от три години. Те имат право да кандидатстват единствено в магистърски специалности от същото професионално направление, съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“ съгл. чл. 42, ал. 6 от ЗВО.

За обучение срещу заплащане могат да кандидатстват всички, завършили в редовна, дистанционна и задочна форма на обучение ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър", придобита от акредитирани по тази форма висши училища, които имат успех не по-малко от "добър" (3.50) от диплома за завършена степен на висшето образование, съгл. чл. 21, ал. 4 на ЗВО.

Кандидат-студентите за придобиване на ОКС "магистър" имат право да кандидатстват едновременно за всички специалности и форми на обучение срещу заплащане.

Задочната и дистанционна форма в ОКС "магистър" се прилагат само за платено обучение.

Кандидатстването за обучение в друга специалност може да стане след като студентът вече е записан за обучение в първата специалност.

За паралелно обучение по две специалности могат да кандидатстват всички студенти, с изключение на тези от групата на ДНДО и СПН.

Избраните магистърски специалности от кандидата следва да бъдат в различна форма на обучение.

При кандидатстване по две специалности се спазва изискването за успех "Добър" (3.50) от дипломата за завършена предходна ОКС.

В случай, че втората избрана специалност е с обучение на чужд език, кандидатът следва да удостовери нивото на владеене на чужд език.

При обучение по две специалности, за обучението по втората специалност не важи преференциалната такса за "Отличен" успех.

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" имат и кандидатите, придобили ОКС "бакалавър" в чуждестранни висши училища, които са имали по учебен план не по-малко от 180 кредита при срок на обучение 3 години или не по-малко от 240 кредита при срок на обучение 4 години. За придобиване на ОКС "магистър" следва да са изпълнени изискванията на ЗВО за минимален брой от 300 кредити по учебен план сумарно за двете ОКС.

Кандидатите, завършили чуждестранни висши училища могат да кандидатстват единствено, ако са преминали през процедурата за признаване на придобито висше образование по реда на Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Признаването на завършеното висше образование в ИУ-Варна се извършва по реда, предвиден в Правилата на ИУ-Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Документите за признаване, следва да бъдат депозирани от кандидата преди началото на съответния етап на приема в отдел "Международно сътрудничество". Депозирането на документите за признаване като време следва да бъде съобразено с необходимия срок за приключване на процедурата по признаване, предвиден в същите правила.

Записването на кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища се извършва след решение на АС за признаване на придобитото образование и при представяне на уведомително писмо, съгласно Правилата на ИУ-Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.