Икономически университет – Варна

Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Специалност
Начална година
2021
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Управленска икономика 10 9 Изпит 270 210 60
Международен икономикс 10 9 Изпит 270 210 60
Транснационални корпорации и световната икономика 10 8 Изпит 240 180 60
Съвременни международни маркетингови стратегии 10 8 Изпит 240 180 60
Международно предприемачество 11 7 Изпит 210 165 45
Икономика и общество в Европейския съюз 11 9 Изпит 270 210 60
Международни финанси 11 9 Изпит 270 210 60
Изследователски методи 11 9 Изпит 270 210 60
Избираеми дисциплини (1)
  • Бизнес консултиране
  • Управление на проекти
  • Е-бизнес
11 6 Текуща оценка 180 120 60
Междукултурни аспекти в бизнеса 12 7 Изпит 210 165 45
Международен мениджмънт на човешките ресурси 12 8 Изпит 240 180 60
Управление на глобални мрежи за доставки 12 8 Изпит 240 180 60
Магистърски семинар 12 8 Текуща оценка 240 195 45
Общо за Специализиращи 105 3150 2415 735
Дипломиране
Защита на дипломна работа 12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 120 3600 2865 735


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-английски 10 3 90 60 30