Икономически университет – Варна

Мобилни и уеб технологии

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Информатика и компютърни науки

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Магистърската програма в професионално направление „Информатика и компютърни науки“ има за цел формиране и усъвършенстване на специализирани знания и умения за разработка и развитие на уеб и мобилни приложения. Учебната програма включва дисциплини като сървърно MVC програмиране, програмиране с JavaScript, нейтив и хрибридни мобилни приложения, адаптивен уеб дизайн, оптимизация за търсещи машини и др. Чрез съчетаване на придобитите знания и умения по време на обучението студентите получават необходимите компетентности за професионална реализация като софтуерни разработчици за уеб и мобилни системи, уеб дизайнери, системни анализатори, проектанти, администратори и др.

Обучението се осъществява в редовна форма. Предвидени са множество индивидуални и екипни практически задания и проекти. Образователният процес е подсигурен с достатъчно електронни материали, добре оборудвани компютърни зали и актуален лицензиран софтуер.

Учебната програма е разработена така, че да е подходяща за студенти от всички професионални направления. Завършилите други професионални направления в ОКС „бакалавър“ изучават фундаментални и специални дисциплини в областта на информатиката, с които получават необходимата базова подготовка.

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по „ Мобилни и уеб технологии “;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии.

 

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на мобилните, уеб технологиите и информатиката. Конкретното описание на професиите, за които се подготвят студентите, е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, към които е насочено обучението по специалността, са в следните насоки:

 1. Анализ и изграждане на съвременни уеб базирани системи
 2. Анализ и разработване на софтуер за мобилни устройства
 3. Поддържане и развитие на уеб базирани системи.
 4. Поддържане и развитие на мобилни приложения.
 5. Оптимизация за търсещи машини.

 

 1. Обучение по специалност „Мобилни и уеб технологии“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини като: Сървърно MVC програмиране, Програмиране с JavaScript, Нейтив мобилни приложения, Адаптивен уеб дизайн, Хибридни мобилни приложения, Оптимизация за търсещи машини и др.

За студентите с ОКС „бакалавър“ по други специалности е предвидено изучаването на фундаментални и специални дисциплини от областта на информатиката: Операционни системи, Бази от данни; Въведение в програмирането; Програмиране и структури от данни, Уеб технологии и др.

За ефективното формиране на знания и умения се използват разнообразни форми за обучение: практически занятия в компютърни лаборатории; решаване на казуси и задачи от практиката; разработване на курсови проекти; самостоятелни проучвания и презентации; екипна работа и др. Осигурен е достъп до съвременни софтуерни продукти по академичните програми на водещи ИТ фирми. Студентите имат възможност да се включат в стажантски програми и международна студентска мобилност.

Обучението по специалност „Мобилни и уеб технологии“ се реализира в редовна форма. Завършилите получават ОКС „магистър“ по информатика и компютърни науки. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на магистърска теза или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“ по професионално направление „Информатика и компютърни науки“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 

 1. Възможности за реализация

Цел на магистърската програма по „Мобилни и уеб технологии” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на информатици, специалисти в разработката на мобилни и уеб технологии; (3) оползотворяват възможностите за ефективно създаване и прилагане на ИТ решения; (4) мислят креативно и анализират бизнес и информационни процеси.

Завършилите специалност „Мобилни и уеб технологии” могат да се реализират в публични и бизнес организации на следните позиции:

 • разработчици на приложения за мобилни устройства;
 • разработчици на уеб съдържание и мултимедия;
 • софтуерни разработчици;
 • системни анализатори;
 • приложни програмисти;
 • проектанти на мобилни и уеб системи;
 • проектанти и администратори на бази от данни;
 • системни администратори;
 • специалисти по компютърни мрежи и др.
 • експерти по информационно осигуряване и информационна сигурност;
 • администратори на софтуерни приложения и информационни системи;
 • мениджъри на ИТ проекти и др.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти в Икономически университет – Варна или в други университети у нас и в чужбина.

 

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Мобилни и уеб технологии“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • умее да изгражда административноорганизационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • демонстрира овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда;
 • проявява творчество и новаторство при разработването на проекти;
 • инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им;

Компетентности за учене:

 • системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от нови знания;
 • демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене;

Комуникативни и социални компетентности:

 • умее да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализира на аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на мобилните и уеб технологии, информатиката и ИТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
 • прави обосновани преценки и намира решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
 • способен е да решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умее да инициира промени и да управлява процесите на развитие в сложни условия, ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Адаптивен уеб дизайн 9 7 Изпит 210 150 60
Сървърно MVC програмиране 9 8 Изпит 240 165 75
Програмиране с JavaScript 9 7 Изпит 210 135 75
Нейтив мобилни приложения 9 8 Изпит 240 165 75
Магистърски семинар 10 8 Изпит 240 210 30
Хибридни мобилни приложения 10 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (2) 10 14 Изпит 420 300 120
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1740 510


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30