Икономически университет – Варна

Маркетинг и бранд мениджмънт - СПНУ

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията: Учебният план на магистърската програма “Маркетинг и бранд мениджмънт” е разработен в съответствие с изискванията на световните и европейски стандарти и добри практики в подготовката на магистри по бранд мениджмънт. Целта на обучението по специалността е да осигури системни знания и интегрирани практически умения в следните професионални области:

 • планиране и организация на брандинг процесите;
 • планиране и организация на бранд комуникациите на фирмите;
 • бранд проектиране и бранд одит;
 • бранд изследвания, анализи и диагностика;
 • установяване на цели и стандарти, свързани с бранд мениджмънта;
 • развитие на взаимоотношения с клиенти;
 • формулиране и оценяване на стратегии по управление на взаимоотношенията с клиенти;
 • използване на съвременни информационни решения за автоматизиране на маркетинговите процеси;
 • развиване на „креативни“ брандинг умения;
 • събиране, анализиране и интерпретиране на информация, свързана с продажбите, пазарните условия и поведението на конкурентите;
 • интерпретиране на данни и информация за условията на пазара, конкурентното поведение и поведението на клиентите;
 • използване на съвременни технологични решения в процеса на продаване.

Възможности за професионална реализация: Завършилите ОКС „магистър“ специалност “Маркетинг и бранд мениджмънт” могат да се реализират приоритетно в следните професии и длъжности: бранд специалист, маркетинг специалист, маркетинг мениджър, експерти и одитори по маркетингов и бранд мениджмънт, експерти по бранд комуникации, специалисти и мениджъри по интегрирани бранд комуникации, експерти и специалисти по бранд проектиране, консултанти по бранд мениджмънт.

Форма на дипломиране: Комплексен държавен изпит или защита на дипломна работа.

I. Професионални знания, умения и компетенции

Учебният план на магистърската програма “Маркетинг и бранд мениджмънт” е разработен в съответствие с изискванията на световните и европейски стандарти и добри практики в подготовката на магистри по бранд мениджмънт.

Целта на обучението по специалността е да осигури системни знания и интегрирани практически умения в следните професионални области: 1/ Бранд изследвания, анализи и диагностика; 2/ Планиране и организация на брандинг процесите и бранд комуникациите на фирмите; 3/ Бранд проектиране и бранд одит.

Бранд изследвания, анализи и диагностика чрез:

 • Маркетингови анализи и диагностика на брандинг процеси и модели;
 • Системна интегрираност на бранд мениджмънта с комуникационните решения;
 • Изследване и анализ на технологиите в бранд моделирането и комуникационния дизайн;
 • Изследване и диагностика на взаимоотношенията с клиенти, бранд комуникациите, комуникационните рискове и креативните стратегии в стопанската практика.

Планиране и организация на брандинг процесите и бранд комуникациите на фирмите чрез:

 • Оценка на рисковете в проектирането на брандинг процесите и бранд комуникациите;
 • Организация и планиране на бранд дейностите и комуникационните решения в условия на динамични и дигитални пазари;
 • Маркетингов одит на идентичността на организацията, планирането и проектирането на брандинг процесите и комуникационните дейности.

Бранд проектиране и бранд одит чрез:

 • Изграждане, поддържане и използване на оптимални проектни задания и структури на планови проекти;
 • Мениджмънт на бранд проекти;
 • Формиране, осигуряване и поддържане на бранд стойности в условията на динамични пазари.

II. Организация, планиране и контрол на обучението по специалността

Организацията и качеството на придобиваните компетенции в процеса на  обучение се осигурява чрез съвременни специфични образователни формати и стандарти по отношение на теоретичните и практическите изследвания, анализи и разрешаване на реални маркетингови проблеми и бранд ситуации в стопанските и нестопанските организации, проектиране и разработване на курсови задания, проекти и др. Всички дисциплини са взаимнообвързани и са базирани върху използването на съвременни софтуерни продукти.

Контролът в обучението по магистърска специалност “Маркетинг и бранд мениджмънт” е перманентен (след изпълнението на всяко задание), семестриален (текущ контрол) и приключващ (изпит). Магистърската специалност завършва с комплексен държавен изпит или защита на дипломна работа.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“ в професионално направление “Икономика”, специалност “Маркетинг и бранд мениджмънт” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионални направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС „магистър“.

ІII. Възможности за реализация

Завършилите ОКС „магистър“ специалност “Маркетинг и бранд мениджмънт” се реализират в следните главни направления:

 • висши ръководни специалисти и експерти в бранд комуникации, бизнес развитие, бранд проектиране;
 • научно-изследователски и аналитични мениджъри и специалисти в  бранд мениджмънта на стопански и нестопански организации;
 • развойно-проектански  мениджъри и специалисти по брандинг планове и стратегии;
 • функционални специалисти и изпълнители на оперативни  бизнес дейности.

Завършилите студенти могат да се реализират приоритетно в следните професии и длъжности:

 • експерти и одитори по маркетингов и бранд мениджмънт;
 • експерти по бранд комуникации;
 • специалисти и мениджъри по интегрирани бранд комуникации;
 • експерти и специалисти по бранд проектиране;
 • консултанти по бранд мениджмънт.

IV.  Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалността

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетентности:

Самостоятелност и отговорност:

 • умеят да изграждат административни и бизнес структури, самостоятелно да управляват екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема конкурентна среда, с множество взаимодействащи си фактори и алтернативни възможности;
 • демонстрират овладяност в стратегическо и оперативно взаимодействие при управлението на промяна и конкурентни предизвикателства  в сложна бизнес среда;
 • проявяват творчество и новаторство при разработването на проекти и програми за бизнес развитие.

Компетентности за учене:

 • системно и задълбочено изследват и оценяват познанията с осигуряване на иновативна техника и технология за конкурентни предимства;
 • проявяват висока степен на самостоятелност и оразмерен риск, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използват разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владеят богат понятиен апарат и проявяват способности за концептуално, абстрактно мислене и физическа устойчивост;

Комуникативни и социални компетентности:

 • умеят да представят ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработват и излагат аргументирани схващания относно бизнеса, социалните процеси и практики, обосновавайки предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици.

Професионални компетентности:

 • изследват, събират, обработват и интерпретират специализирана информация и документация, необходима за решаването на сложни проблеми и променящи се ситуации от изучаваната област;
 • целево обработват и интегрират широк спектър от знания и източници на информация при непозната и сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрират професионални и физически способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умеят да управляват процесите на бизнес развитието в сложни и дискусионни научни, социални и нравствени граждански проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специални
Маркетингов мениджмънт 9 5 Текуща оценка 150 90 60
Маркетингови изследвания 9 5 Текуща оценка 150 90 60
Анализ на потребителското поведение 9 5 Текуща оценка 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Магистърски семинар 9 6 Текуща оценка 180 135 45
Управление на взаимоотношенията с клиенти 9 8 Изпит 240 165 75
Бранд комуникации 9 8 Изпит 240 180 60
Бранд инженеринг 9 8 Изпит 240 165 75
Дигитален брандинг 10 8 Изпит 240 165 75
Автоматизиран маркетинг 10 8 Изпит 240 165 75
Креативни стратегии в брандинга 10 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 135 45
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 90 2700 2010 690


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти