Икономически университет – Варна

Обучение по втора специалност

Указания за прием и обучение на студентите по втора специалност за ОКС „бакалавър“
за учебната 2023/2024 година

1. Заявления за обучение по втора специалност се приемат от Сектор „Бакалаври” (Фронт офис, Студентска улица), при съответния инспектор, който обслужва основната специалност. Срокът за подаване на заявления е от 27 до 29 септември 2023 г. (включително).

2. Възможност за обучение по втора специалност се предоставя само на студентите, записали трети курс на уч. 2023/2024 г.(редовно или дистанционно обучение, включително и студенти преместени от друго висше училище в страната или чужбина) със среден успех от I и II курс не по-нисък от Мн. добър (5.00).

3. В срок до 2 октомври 2023 г. сектор „Бакалаври” предават обработените заявления в сектор „Учебна дейност”.

4. При кандидатстване в друго професионално направление (напр. от „Информатика” в „Икономика”) студентите трябва да положат изпити по фундаменталните дисциплини от учебния план на направлението, в което са класирани. Това е валидно само за дисциплини, които се различават от тези в учебния план по първата им специалност.

5. Кандидатите за специалност „Международен бизнес“ и „Бизнес и мениждмънт“ (на англ. език) и "Международен туризъм (на руски език), които не са положили ДЗИ по съответния език с минимална оценка Мн. добър (5.00), трябва да положат изпит в ИУ- Варна или да представят сертификат за владеене на езика съгласно Приложение 5 от Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ в ИУ-Варна за учебната 2023/2024 г.

Изпитът по т. 5 се провежда в Тестов център на ИУ - Варна. Изпитът ще се проведе на 3 октомври 2023 г от 10:00 ч.(онлайн). За явяване на изпит се заплаща такса (70 лв.).

6. Класирането се извършва от Сектор „Учебна дейност” в срок до 6 октомври 2023 г. въз основа на успеха от I и II курс.

7. За резултатите от класирането се издава заповед, която се предоставя на сектор “Бакалаври” за записване на студентите.

8. Записването на студентите за втора специалност ще се извърши в срок до 13 октомври 2023 г. (включително), като всеки студент заплаща семестриална такса (за платено обучение) за съответния курс, редовно или дистанционно обучение в размер, определен със заповед на Ректора.

9. Класираните студенти се явяват в катедрата по ВТОРАТА специалност и заедно с утвърдения научен ръководител изготвят индивидуален план по образец, предоставен от катедрата.

10. Катедрите изготвят учебен план за комбинациите от първа и втора специалност съгласно Нормативните документи.

11. Утвърждаването на индивидуалните планове се извършва от деканите на факултетите, в които студентите се обучават по основната специалност.

12. Студентското състояние по втората специалност се отразява в партидата по основната специалност.

13. Успехът на студентите за получаване на стипендии, за ползване на общежития и др. се изчислява само за основната специалност.

14. Изискването за минимален успех Мн.добър (5.00) се отнася само за основната специалност.

15. При прекъсване на обучението по слаб успех по основната специалност се прекъсва и обучението по втората специалност. При прекъсване на обучението по основната специалност (по болест или обучение в чужбина) се запазва правото за обучение по втората специалност по актуализиран учебен план и за втората специалност.

16. При прекъсване на обучението по втората специалност, студентът може да продължи обучението си по основната.

17. Практиките на обучаващите се студенти по две специалности се обединяват и се провеждат по реда и през периода, предвиден за основната специалност.

18. Дипломирането на студентите по две специалности може да се извърши в рамките на една сесия. При дипломиране на две последователни сесии за държавен изпит, всяка се счита за първа за съответната специалност.

19. След завършването се издава обща диплома за двете специалности.