Икономически университет – Варна

Общежития и зали за хранене

Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание "отстраняване от общежитие" и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават.
Жилищни нужди са налице ако студентът, докторантът или специализантът, или членовете на неговото семейство не притежават в съответното населено място жилище или не ползват такова, предоставено им от държавата или от общината.
Студентските общежития на Икономически университет - Варна се намират на ул. "Брегалница" 65, бл. 1 и бл. 2.
Настаняването в студентските общежития се извършва съобразно "Наредба за ползване на студентските общежития и столове" приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г. обн.ДВ.бр.86 от 03.10.2008 г., изм.ДВ.бр.79 от 6.10.2009 г. Ежегодно се извършва класиране на студентите кандидатствали за общежитие въз основа на успеха от предходната учебна година (за новоприетите студенти се отчита бала от кандидат-студентския прием).

Без класиране в студентски общежития се настаняват:

1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО.

2. Български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 ЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие
б) студенти с неизвестен или починал родител
в) несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик
г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди
д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа

3. Български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата.

4. Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие, Чуждестранни студенти, приети по реда на ПМС 103 и ПМС 228 - през първата година от обучението си. 

Чуждестранни студенти, приети по реда на ПМС 103 и ПМС 228, след първата година от обучението си, се настаняват в студентско общежитие, въз основа на заповед, след класиране.

Ежегодно се настаняват 570 студенти плюс 34 студенти по Програма "Еразъм". Общежитията на Икономически университет – Варна разполагат със стаи с едно, две и три легла. Всички студентски стаи са с индивидуални сервизни помещения. Студентските общежития имат общо отопление на природна газ. От 01.07.2018 г. наемът е 60 лв.на месец за човек, настанен в двойна или тройна стая и 70 лв, за човек, настанен в единична стая, без включени ток и вода.

Банкова сметка: 

           Общежития и столове разплащателна сметка в лева

           УниКредит Булбанк АД
           IBAN: BG64UNCR70003125159662
           BIC: UNCRBGSF
           Титуляр: Общежития и столове при ИУ – Варна

На основание за плащане се пише – Депозит/наем /име на студента, факултетен №/

Депозити, месечни наеми и сметки към общежитията се превеждат само по посочената сметка.

 

Необходимите документи за кандидатстване за общежитие и срокът за подаване на документите се определят за всяка учебна година поотделно и се публикуват на сайта на университета. Подаването на документи се извършва в офис "Стипендии и общежития", Студентска улица, ет. 1 в основната сграда на университета.

Заетост на студентските общежития при ИУ – Варна към 26.03.2024 г.

Общежитие № Легла
(капацитет)
Легла над
капацитета
Настанени Свободни легла Неизползваеми
легла
Блок 1 285 0 285 0 0
Блок 2 285 0 285 0 0

Икономически университет – Варна разполага с нови и модерни зали за хранене, разположени в основната сграда и във втори корпус на университета. Залата за хранене в основен корпус се намира на втория етаж, в надстойката на университета, след асансьорите.

Всички студенти, които желаят да ползват с намаление услугите на залите за хранене в основната сграда и в бл. 2 (Втори корпус) на ИУ – Варна, е необходимо да разполагат със студентска смарт карта. Картите се изготвят в Информационния център на ИУ Варна, намиращ се на "Студентската улица" в основната сграда на университета.

Актуално меню за Залите за хранене може да намерите на https://info.ue-varna.bg/canteen  

Работно време на зала за хранене

Основна сграда

- зала "Студентски стол"

- зала "Учрежденски стол"

 

11:00 - 17:00 часа

11:30 - 14:00 часа

Втори корпус

11:30 - 14:00 часа

 

Десислава Моллова

Десислава Моллова

Десислава Моллова

Инспектор "Студентски стипендии и общежития"

Студентска улица, ет. 1

052/830 809

0887/631 606

ios@ue-varna.bg

Иван Дамянов

Иван Дамянов

Иван Дамянов

Директор на поделение "Общежития и столове"

0882 165679

idamyanov@ue-varna.bg

Нели Павлова

Нели Павлова

Нели Павлова

Управител студентско общежитие - блок 1

0884644116

dorms@ue-varna.bg

Мария Андонова

Мария Андонова

Мария Андонова

Управител студентско общежитие - блок 2

0882164800

dorms@ue-varna.bg

Студентско общежитие бл. 1

Студентско общежитие бл. 1

Студентско общежитие бл. 1

Портал

052-634872, 0884699262

Студентско общежитие бл. 2

Студентско общежитие бл. 2

Студентско общежитие бл. 2

Портал

052-634873, 0884699282