Икономически университет - Варна

Финанси и иновации

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Дистанционно обучение, Дистанционно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Знанията и уменията по специалност „Финанси и иновации“ се формират в резултат от изучаваните дисциплини за ключовите иновации във финансовата сфера:

 • банкиране;
 • публични финанси;
 • корпоративни финанси;
 • социално осигуряване;
 • животозастраховане;
 • контролинг;
 • финансово регулиране и дейности по съблюдаване на нормативното съответствие.

Учебният материал се усвоява чрез използване на утвърдени и ефективни форми на обучение: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от финансови институции, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и др. Обучението по специалност “Финанси и иновации” се осъществява в дистанционна форма. В нея могат да се обучават студенти от акредитирани висши училища, които притежават ОКС „бакалавър” по същата специалност, СНУ, както и в други направления и други области на висшето образование (ДНДО).

Какви са възможностите за реализация?

 • топ-мениджъри с компетенции за управлението на иновациите в банкови, застрахователни, пенсионно-осигурителни и други компании във финансовата сфера;
 • оперативни мениджъри и експерти по развойна и внедрителска дейност в банки, застрахователни и пенсионно-осигурителни компании, инвестиционни фондове, FinTech компании и др.;
 • мениджъри по продажбите във финансови институции;
 • регионални мениджъри в банки, пенсионно-осигурителни и застрахователни компании;
 • портфейлни мениджъри в банки, инвестиционни фондове и други институционални инвеститори;
 • специалисти в регулаторни и надзорни институции на финансовия сектор;
 • Compliance, контролинг, риск и CRM мениджъри във финансови институции;
 • проектни мениджъри в индустриални и търговски компании;
 • експерти по иновациите в държавната и общинската администрация;
 • мениджъри в новостартиращи компании и във фондове за рисков капитал;
 • финансови мениджъри и контролери в местни и чуждестранни компании;
 • финансови анализатори и консултанти във финансово-брокерски фирми, инвестиционни посредници, фондови борси, лизингови, факторингови, форфетингови и други компании;
 • експерти във външно-търговски дружества.

Целта на обучението по специалността е формиране на комплекс от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, въз основа на които могат да се изпълняват дейности в сферата на финансовите иновации.

В обучението по специалността се придобиват знания за:

 • природата на финансовите кризи и връзката им с оценяването на финансовите активи;
 • идентифицирането и противодействието на банковите кризи;
 • ролята на технологичните и финансовите иновации за разрастването на финансови кризи в исторически аспект;
 • проявлението на финансовите кризи в развитите и нововъзникващите пазарни икономики;
 • съдържанието, обхвата, типологията и възможностите за измерване и оценка на иновациите в публичните финанси;
 • иновациите в публичното управление и бюджетиране;
 • финансовите и правни аспекти на публично-частното партньорство (ПЧП);
 • междурегионалната фискална конкуренция като двигател на иновациите в публичния сектор;
 • основните рискове в животозастраховането и видовете животозастраховки;
 • предлаганите в България спестовни застраховки;
 • процедурите по сключване на застраховките „Живот“, договарянето на клаузите в застрахователните полици и изплащането на застрахователни суми и обезщетения;
 • добрите европейски практики за разработване и прилагане на социални иновации;
 • критичния анализ за генериране на иновативни идеи в социалната сфера ;
 • развитието, систематизацията и особеностите на иновациите в банковата организация; 
 • подходите за оценка на банковия иновационен афинитет;
 • наложения от дигитализацията дизайн на промяната в банковия бизнес;
 • новият прочит на банковата стойностна оферта и решенията за нейното оптимизиране в основните сфери на банкирането;
 • трансформацията на банковия бизнес - от продуктова дистрибуция към социална комуникация;
 • конкуренцията между банките, високотехнологичните и стартиращите иновативни финансови компании (FinTechs) и нейната алтернатива;
 • особеностите на предприемаческите финанси и връзката им с жизнения цикъл на бизнеса;
 • възможностите за финансиране на предприемаческите идеи при различните етапи от тяхната реализация;
 • бизнес и финансовото планиране на стартиращи фирми;
 • технологията за оценяване на нов бизнес;
 • възможностите за „изход” от инвестицията в нов бизнес;
 • съвременния контролингов инструментариум в управлението на компаниите;
 • модерните системи от корпоративни пърформанс индикатори за оценка на иновативни проекти;
 • оценка на детерминантите при бюджетирането на иновациите;
 • особеностите на финансовото регулиране и спецификите на  регулаторния инструментариум;
 • целите и обхвата на макропруденциалното регулиране;
 • осигуряването на нормативно съответствие в дейността на финансовите институции

При обучението се формират умения за:

 • анализиране специфичната роля на финансовите иновации като причинител на кризи;
 • обяснение на анатомията на финансовите кризи и необходимите промени в регулирането на финансовия сектор;
 • анализиране на възможните превантивни и последващи действия на регулаторните органи и държавата при кризисни ситуации;
 • работа с бюджетна и проектна документация при съставяне на програмни бюджети в публичния сектор;
 • изготвяне на договори за концесии и за ПЧП;
 • идентификация на застраховаемите и незастраховаемите рискове;
 • разчитане на клаузите в животозастрахователните договори;
 • калкулиране на застрахователните премии по животозастраховки;
 • вземане на иновативни решения при финансирането на социалната сфера;
 • оценка на основните иновационни приоритети и дигиталната „зрялост” на банките;
 • дефиниране на стратегия за иновиране на банковия бизнес и нейното организационно „абсорбиране”;
 • проектиране на нови продукти и услуги в основните бизнес сфери на банкирането;
 • конструиране на оптимален обслужващ микс на банките;
 • изготвяне на финансови планове в подкрепа на предприемачески идеи и за развитие на стартиращи компании;
 • определяне на потребностите и избор на подходящи начини за финансиране на нов бизнес;
 • оценяване на стартиращи и млади компании;
 • избор на адекватна форма на „изход” от инвестицията в нов бизнес;
 • внедряване на контролингови инициативи за стимулиране на иновациите;
 • класифициране, управление и оптимизиране на разходи на корпоративно и проектно ниво;
 • адаптиране на модерни подходи за бюджетиране на иновативни проекти;
 • приложение на съвременните регулаторни и надзорни практики във финансовите институции.

Знанията и уменията се формират в резултат от изучаваните дисциплини за ключовите иновации във финансовата сфера: банкиране; публични финанси; корпоративни финанси; социално осигуряване; животозастраховане; контролинг; финансово регулиране и дейности по съблюдаване на нормативното съответствие.

Учебният материал се усвоява чрез използване на утвърдени и ефективни форми на обучение: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от финансови институции, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и др.

Обучението по специалност “Финанси и иновации” се осъществява в дистанционна форма. В нея могат да се обучават студенти в акредитирани висши училища, които притежават ОКС „бакалавър” по СС, СНУ и ДНДО.

Завършилите специалността се дипломират със за­щи­та на магистърска теза или полагане на комплексен държавен изпит. Те получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Р България.

Завършилите специалност „Финанси и иновации” могат да заемат позиции на:

 • топ-мениджъри с компетенции за управлението на иновациите в банкови, застрахователни, пенсионно-осигурителни и други компании във финансовата сфера;
 • оперативни мениджъри и експерти по развойна и внедрителска дейност в банки, застрахователни и пенсионно-осигурителни компании, инвестиционни фондове, FinTech компании и др.;
 • мениджъри по продажбите във финансови институции;
 • регионални мениджъри в банки, пенсионно-осигурителни и застрахователни компании;
 • портфейлни мениджъри в банки, инвестиционни фондове и други институционални инвеститори;
 • специалисти в регулаторни и надзорни институции на финансовия сектор;
 • Compliance, контролинг, риск и CRM мениджъри във финансови институции;
 • проектни мениджъри в индустриални и търговски компании;
 • експерти по иновациите в държавната и общинската администрация;
 • мениджъри в новостартиращи компании и във фондове за рисков капитал;
 • финансови мениджъри и контролери в местни и чуждестранни компании;
 • финансови анализатори и консултанти във финансово-брокерски фирми, инвестиционни посредници, фондови борси, лизингови, факторингови, форфетингови и други компании;
 • експерти във външно-търговски дружества.

Завършилите специалността могат да продължат своето обучение за получаване на образователната и научна степен „доктор по икономика” във висши училища и научно-изследователски институти.

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество, иновативност и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетенции за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетенции:

 • формулира и излага идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • владее или ползва някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетенции:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира информация за финансовите иновации за решаване на конкретни задачи;
 • формулира визия и участва в реализацията на стратегии за оптимизиране на структурната и процесната организация;
 • участва в диалог за популяризиране на наложените от иновациите промени и за формиране на адекватна иновационна култура;
 • прилага придобитите знания и умения в комплексна и динамична среда с висока несигурност, неопределеност;
 • формира и изразява собствено мнение по възникващи в работата проблеми от обществен и етичен характер.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Иновации и финансови кризи 9 8 Изпит 192 180 12
Иновации в публичните финанси 9 8 Изпит 180 165 15
Животозастраховане и продуктови иновации 9 7 Изпит 150 135 15
Социални иновации 9 7 Изпит 162 150 12
Магистърски семинар 10 6 Текуща оценка 156 150 6
Иновации в банкирането 10 9 Изпит 210 195 15
Предприемачески финанси 10 8 Изпит 180 165 15
Избираеми дисциплини (1)
 • Превенция на нарушения във финансовите институции
 • Корпоративен пърформанс
 • Финансово регулиране и нормативно съответствие
 • Контролингови иновации в бизнеса
10 7 Изпит 162 150 12
Общо за Специализиращи 60 1392 1290 102
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 1842 1740 102


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 66 60 6
Чужд език-френски 10 3 66 60 6
Чужд език-немски 10 3 66 60 6
Чужд език-английски 10 3 66 60 6