Икономически университет – Варна

Аутсорсинг и бизнес развитие

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Задочно обучение, Редовно обучение, Задочно обучение (Ян.прием), Редовно обучение (Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2024

Специалност „Аутсорсинг и бизнес развитие“
Професионално направление  3.8. „Икономика“
Професионална квалификация „Икономика“
Образователно-квалификационна степен „магистър”


Срок в редовна и задочна форма на обучение:
• 1 година за бакалаври, завършили бакалавърска степен в професионални направления 3.7 „Администрация и управление“, 3.8 „Икономика“, 3.9 „Туризъм“;
• 1,5 години за бакалаври, завършили специалности в други направления и други области на висшето образование (ДНДО), както и придобилите степен „професионален бакалавър“, обучаващи се в същото професионално направление (СПН).


I. Oсновно предназначение на квалификационната характеристика

 • Да характеризира особеностите, съдържанието и структурата на учебния план на специалност „Аутсорсинг и бизнес развитие“, както и на включените в него учебни дисциплини и тяхното предназначение.
 • Да дефинира професионалните знания, умения и компетентности на специалиста по „Аутсорсинг и бизнес развитие“ с образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“, в съответствие с установените по Ниво 7 на Националната квалификационна рамка (НКР), съответно по Ниво 7 на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) – Втори цикъл на квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО).
 • Да служи като база за разработване и усъвършенстване на учебната документация (учебен план и учебни програми), както и на учебното съдържание при обучение на студентите от специалност „Аутсорсинг и бизнес развитие“.
 • Да осигури необходимата научна, теоретична и практическа основа на обучението в специалността с широко и ефективно използване на съвременни методи и средства.
 • Да даде реална представа на обучаваните за възможностите на бъдещата им професионална реализация и за конкретните длъжности, които могат да заемат след завършването им.

II. Професионални знания и умения
Основната цел на обучението в специалност „Аутсорсинг и бизнес развитие“ е подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на аутсорсинга и бизнес развитието, умеещи ефективно да управляват реални бизнес процеси в български и международни компании. Акцентът е поставен върху аутсорсинга и процесите, свързани с него, допринасящи за повишаване на рентабилността и ефективността в дейността на различните предприятия.
Изучаващите и завършващи тази специалност:

 • получават широк спектър от теоретични и практически знания, основната част от които са специализирани в областта на аутсорсинга и бизнес развитието;   
 • владеят съвременни и високоспециализирани практически и теоретични знания, формиращи основата за проявата на оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения, свързани с развитието на бизнеса, в т.ч. и благодарение на аутсорсинга;
 • владеят богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на многообразни проблеми и разработването на творчески решения;
 • диагностицират проблемите и ги решават, като се основават на съвременни изследвания чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области;
 • проявяват способност да генерират нови знания, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждане на иновации;
 • формулират адекватни преценки в ситуации, характеризиращи се с непълна или ограничена информация и непредсказуемост;
 • развиват нови и разнообразни умения в отговор на новопоявили се знания и практики;
 • намират и поддържат аргументи при решаване на проблеми с интердисциплинарен характер;
 • проявяват инициативност в работата и ученето в сложна и непредвидима среда, изискващи решаване на проблеми с множество взаимодействащи си фактори. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности), в които те се реализират, е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Специфичните знания, умения и компетентности, които трябва да осигури обучението по специалност „Аутсорсинг и бизнес развитие“, се групират в следните насоки:
1. Идентификация, диагностика и оптимизиране на процесите в организацията, във връзка с предприемане на стъпки за аутсорсинг на определени дейности или функции от дейността на компаниите, както и на по-ефективно развитие на бизнес единиците. Тук могат да бъдат отнесени:

 • анализ и оценка на възможностите за по-ефективно развитие и усъвършенстване на дейностите и процесите, в т.ч. и чрез аутсорсинг;
 • идентификация, оценка и оптимизиране на обхвата, състава и управлението на разходите, както и оценка на риска при бъдещо развитие на компаниите, прилагащи аутсорсинг;
 • разкриване чрез проучване на пазара на по-добри възможности за бизнес развитие.

2. Проектиране, установяване и ефективно управление на развитието и усъвършенстването на различни процеси в компаниите, националното стопанство и в международен план чрез:

 • разработване, оценяване, избор и реализация на адекватна бизнес стратегия в различните компании;
 • проектиране, развитие и ефективно управление на аутсорсинг дейностите в предприятията с помощта на бизнес интелигентни и аналитични платформи;
 • проектиране, установяване, развитие и ефективно управление на аутсорсинг стратегии в компаниите;
 • планиране, развитие и ефективно управление на човешките ресурси в компаниите, в т.ч. и прилагайки аутсорсинг;
 • проектиране и ефективно управление на веригите на доставки;
 • разработване и управление на проекти в предприятията, прилагащи аутсорсинг;

III. Обучение по специалност „Аутсорсинг и бизнес развитие“
Обучението на икономистите от специалност „Аутсорсинг и бизнес развитие“ в ОКС „магистър“ е предназначено за завършилите висше образование и придобили ОКС „бакалавър“ в страната или в чужбина. То се осъществява в редовна и задочна форма, въз основа на настоящата квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми по конкретните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. С учебния план на специалността се предвижда различна продължителност на обучението за завършилите бакалавърска степен в различните направления и области на висшето образование в съответствие с Националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Продължителността на обучението е:

 • 1 година за бакалаври, завършили бакалавърска степен в професионални направления 3.7 „Администрация и управление“, 3.8 „Икономика“, 3.9 „Туризъм“;
 • 1,5 години за бакалаври, завършили специалности в други направления и други области на висшето образование (ДНДО), както и придобилите степен „професионален бакалавър“, обучаващи се в същото професионално направление (СПН).

Формирането на предвидените знания, умения и компетентности по специалността като цяло и за посочените групи се осигурява чрез изучаване на система от дисциплини, подходящо структурирани в учебния план по следния начин:
Първо, подготовката на бакалаврите, завършили специалности от СНУ, се осъществява чрез система от 10 специализиращи дисциплини, от които една по избор – „Аутсорсинг и аутсорсинг стратегии“, „Управление на разходите и оценка на риска“, „Бизнес анализи“, „Пазарни изследвания“, „Бизнес интелигентни и аналитични платформи“, „Управление на веригата за доставки“, „Управление на човешките ресурси“, „Планиране и финансиране на процесите при аутсорсинг“, „Магистърски семинар“, „Междукултурни комуникации“, „Търговски взаимоотношения“. С това се осигурява възможност обучаваните да придобият задълбочена теоретична и практическа подготовка, с която да надградят получената професионална подготовка в бакалавърската степен и да повишат своята професионална квалификация в областта на аутсорсинга и бизнес развитието.
Второ, подготовката, завършили специалности в ДНДО и СПН обучавани в специалност „Аутсорсинг и бизнес развитие“, освен от посочените специализиращи дисциплини, се допълва и от още 5 общоикономически фундаментални дисциплини, целящи изграждане и утвърждаване на завършена система от общоикономически и специални знания, умения и компетенции по специалността. Тези дисциплини са „Икономикс“, „Количествени методи“, „Мениджмънт и маркетинг“, „Въведение във финансите“, „Теория на счетоводството“.
За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по специални задания, разработване на курсови работи и проекти и др. Студентите изучават реални процеси от дейността на предприятията чрез извършване на конкретни проучвания и анализи в тях.
Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на магистърска теза (дипломна работа) или комплексен държавен изпит. Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър” по професионално направление „Икономика” в съответствие с Националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с Държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

IV. Възможности за реализация
Учебното съдържание на магистърската програма „Аутсорсинг и бизнес развитие“ е ориентирано към подготовката на специалисти с висша квалификация, способни ефективно да управляват и работят в различни отдели и служби в предприятията и да:

 • да организират и администрират дейностите, свързани с аутсорсинг процесите;
 • да вземат икономически обосновани управленски решения;
 • да осигуряват необходимите условия за по-ефективно развитие и просперитет на предприятията и техните подразделения.

Те могат да се реализират като:

 • аналитични и приложни специалисти;
 • мениджъри на всички нива на управление в предприятията и на техните подразделения;
 • специалисти в различни локални и международни компании от аутсорсинг бизнеса;
 • специалисти в различни функционални области, в предприятия, изпълняващи аутсорсинг процеси;
 • в национални и международни консултантски фирми, клъстери и други форми на стратегически съюзи и алианси.
 • някои от студентите могат да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор” и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средни училища.

V. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Аутсорсинг и бизнес развитие“
В съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 22 май 2018 г. за прилагане от държавите членки на политика, подкрепяща развитието на ключови компетентности за учене през целия живот; Националната квалификационна рамка на Република България (НКРБ), в която са представени знания, умения и компетентности (в т.ч. лични и професионални), в ИУ-Варна се прилага компетентностен подход в обучението на студентите, насочен към формиране на необходимите общокултурни, професионални и личностни компетентности.
В основата на приложението на компетентностния подход в ИУ-Варна е приоритетната ориентация на образованието към неговите резултати: формиране на потребността от страна на обучаваните студенти за непрекъснато развитие и придобиване на социални, културни и професионални компетентности, самоопределение, социализация, развитие на личността и самоусъвършенстване.
При обучение в специалност „Аутсорсинг и бизнес развитие“ се предоставя възможност за балансирано развитие на всички ключови компетентности в съответствие с компетентностния модел, а именно: езикова грамотност; многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството; цифрова компетентност; личностна компетентност; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност и компетентност на културна осведоменост и изява.
По-важните ключови компетентности, които придобиват магистрите завършили специалност „Аутсорсинг и бизнес развитие“ са:
1. Предприемаческа компетентност (100%) – Планиране, управление на проекти, стратегическо мислене, оценка на силни и слаби страни, риск мениджмънт, инвестиции, управление на средства, решаване на проблеми, финансова грамотност, анализ на ключови икономически показатели, форми на организация на бизнеса, управление на ресурси и средства, варианти за финансиране, управление на човешките ресурси, делови умения, информирани решения, отговорност, отчетност, комуникация, договаряне, самостоятелна и екипна работа, мотивиране, социално предприемачество.
2. Цифрова компетентност (50%) – Способност за ползване на цифрово съдържание (създаване, филтриране, оценяване, споделяне); ефективно ползване на софтуер.
3. Математическа компетентност (40%) – Включва в различна степен способността и желанието за използване на математически начини на мислене и представяне (формули, модели, концепции, графики и диаграми).

Рекламна брушура за специалност „Аутсорсинг и бизнес развитие“

Специалност
Начална година
2024
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Бизнес анализи 9 8 Изпит 240 210 30
Аутсорсинг и аутсорсинг стратегии 9 8 Изпит 240 202 38
Управление на разходите и оценка на риска 9 7 Изпит 210 180 30
Пазарни изследвания 9 8 Изпит 240 210 30
Бизнес интелигентни и аналитични платформи 9 8 Изпит 240 210 30
Магистърски семинар 10 8 Изпит 240 225 15
Управление на човешките ресурси 10 8 Изпит 240 210 30
Планиране и финансиране на процесите при аутсорсинг 10 6 Изпит 180 150 30
Управление на снабдяването 10 8 Изпит 240 203 37
Избираеми дисциплини (1)
 • Търговски взаимоотношения
 • Междукултурни комуникации
10 6 Изпит 180 150 30
Общо за Специализиращи 75 2250 1950 300
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 90 2700 2400 300


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 75 15
Чужд език-немски 10 3 90 75 15
Чужд език-френски 10 3 90 75 15
Чужд език-руски 10 3 90 75 15
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти