Икономически университет – Варна

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

229 A

0882,164,689

spashova@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра „Стокознание“

Приемно време

Понеделник, кабинет 229 A: 08:00-10:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 229 A: 10:00-12:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Стокознание и митническа дейност Стокознание на храните от растителен произход 4 20 1-56 03.05.2023 14:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Стокознание на храните от растителен произход 4 21 1-56 03.05.2023 15:00 - 16:00
Качество и експертиза на стоките Безопасност на стоките 5 16 1-55 20.05.2023 10:00 - 11:00
Качество и експертиза на стоките - СНУ Безопасност на стоките 5 17 1-55 20.05.2023 10:00 - 11:00
Качество и експертиза на стоките - ДНДО Безопасност на стоките 6 52 1-55 20.05.2023 10:00 - 11:00
Качество и експертиза на стоките - СПН Безопасност на стоките 6 61 1-55 20.05.2023 10:00 - 11:00
Стокознание и митническа дейност Стоков и митнически контрол 4 20 1-56 23.05.2023 14:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Стоков и митнически контрол 4 21 1-56 23.05.2023 15:00 - 16:00
Стокознание и митническа дейност Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 3 18 1-55 16.06.2023 14:00 - 15:00
Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 66, 2022, 1, 5-8.
Статия 2022
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 62, 2022, 2, 275-287., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 66, 2022, 1, 96-114.
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Trojan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 2, 346-367., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Монография 2021
Current Trends in Quality Science - Consumer Behavior, Logistic, Product Management, Poznań : Institute of Quality Science, Poznań University of Economics & Business, 2021, pp. 395-405.
Статия 2021
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Trojan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 24, 2021, 4, 378-401.
Доклад 2021
Modern Commodity Expertise: Theoretical Developments, Practical Experience, Problems and Prospects [Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи : Мiжнародноi науково-практичноi конференцii, 30 верстня 2021 року, м. Львів], Львів : Растр-7, 2021, 229-232.
Статия 2021
Quality - Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 22, 2021, 181, 148 -152., ISSN(печатно) 15822559 / Scopus
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 80-89.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика , 2021, 251-257.
Преглед на всички публикации