Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Дамян Киречев

113, 423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

Автобиография

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Приемно време

Четвъртък, кабинет 113: 11:00-13:00

Консултации

Понеделник, кабинет 113: 13:30-15:30

Четвъртък, кабинет 113: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

28 мар 2022, кабинет 113: 13:30-15:30

18 апр 2022, кабинет 113: 13:30-13:30

Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 42-61.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 27-38.
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 19, 2021, Supplement 1, 207-215.
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 128-140.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 185-193.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 125-135.
Статия 2021
Sustainability, Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 13, 2021, 16, 8812- 1-26.
Статия 2021
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 63, 2021, 1, 57-68.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 202-212.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 45-66.
Преглед на всички публикации