Икономически университет – Варна

доц. д-р Стоян Киров

доц. д-р Стоян Киров

доц. д-р Стоян Киров

532

kirov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет в Skype: join.skype.com/invite/fgVKyQ5lMtAd: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

26 мар 2021, кабинет e-learn.ue-varna.bg: 15:30-16:30

23 апр 2021, кабинет e-learn.ue-varna.bg: 15:30-16:30

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на застраховането Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Основи на застраховането Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Икономика на застрахователното предприятие Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Мениджмънт на частните пенсионни фондове Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-315 Л Основи на застраховането 8, 9, 10
Вторник
10:15 13:00 H-202 У Мениджмънт на частните пенсионни фондове 11
15:15 17:00 222 У Основи на застраховането 8
Четвъртък
15:15 17:00 2-219 У Основи на застраховането 9
17:15 19:00 2-217 У Основи на застраховането 10
Петък
13:30 15:00 H-206 Л Мениджмънт на частните пенсионни фондове 11
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 186 - 200.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателствa : Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г., Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 2019, 430 - 438.
Доклад 2019
SocioBrains : International Scientific Refereed Online Journal [География, регионално развитие и туризъм : Научна конференция с международно участие, ШУ Еп. К. Преславски, 23-24 ноем. 2018], Belokopitovo, Bulgaria : Veselina Nikolaeva Ilieva Publ., 2019, 54, February, 396 - 400.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 130 - 139.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна : НТС - Варна, 2019, 129 - 135.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, с. 90 - 99.
Доклад 2018
Цифрова икономика и блокчейн технологии : Единадесета международна научно-приложна конференция, 29.06 - 01.07.2018г. : Сборник научни трудове / Асоц. на преподавателите по икон. и управл. в индустрията - България - орг., ВВМУ - Варна, ИУ - Варна, ТУ - Варна - съорг., Варна : ЛАРГО СИТИ, 2018, 42 - 50.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2, 2018, 81 - 89.
Преглед на всички публикации