Икономически университет - Варна

доц. д-р Стоян Киров

доц. д-р Стоян Киров

532

kirov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 532: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

17 мар 2020, кабинет 1-56: 16:00-17:00

21 апр 2020, кабинет 1-56: 16:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на застраховането Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Основи на застраховането Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Фондове за пенсионно осигуряване Курс 5, (Редовно обучение)
Фондове за пенсионно осигуряване Курс 6, (Редовно обучение)
Корпоративно застраховане Курс 5, (Редовно обучение)
Корпоративно застраховане Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт на частните пенсионни фондове Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-212 Л Корпоративно застраховане 4, 5
Вторник
13:30 16:00 305 У Корпоративно застраховане 4, 5
17:15 19:00 310 Л Мениджмънт на частните пенсионни фондове 11
Сряда
13:30 16:00 2-310 Л Основи на застраховането 7, 8, 9, 10
2020-02-24 (Понеделник)
14:15 15:00 123 А Л Фондове за пенсионно осигуряване 3, 79
15:15 16:00 123 А У Фондове за пенсионно осигуряване 3, 79
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 130 - 139.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна : НТС - Варна, 2019, 129 - 135.
Доклад 2019
Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателствa : Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г., Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 2019, 430 - 438.
Доклад 2019
SocioBrains : International Scientific Refereed Online Journal [География, регионално развитие и туризъм : Научна конференция с международно участие, ШУ Еп. К. Преславски, 23-24 ноем. 2018], Belokopitovo, Bulgaria : Veselina Nikolaeva Ilieva Publ., 2019, 54, February, 396 - 400.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, с. 90 - 99.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Доклад 2018
The Cultural Corridors of South-Eastern Europe: Cultural Tourism without Boundaries : International Scientific Conference, 2 - 7.10.2018, Santorini, Greece, Blagoevgrad : Univ. Publ. House Neofit Rilski, 2018, 184 - 189.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2, 2018, 81 - 89.
Доклад 2018
Цифрова икономика и блокчейн технологии : Единадесета международна научно-приложна конференция, 29.06 - 01.07.2018г. : Сборник научни трудове / Асоц. на преподавателите по икон. и управл. в индустрията - България - орг., ВВМУ - Варна, ИУ - Варна, ТУ - Варна - съорг., Варна : ЛАРГО СИТИ, 2018, 42 - 50.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Преглед на всички публикации