Икономически университет - Варна

доц. д-р Стоян Киров

доц. д-р Стоян Киров

532

kirov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 532: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

04 юни 2020, кабинет Е-Обучение: 15:00-17:00

10 юни 2020, кабинет Е-Обучение: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Икономика на застрахователното предприятие Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 18:00 2-228 Л Икономика на застрахователното предприятие 11
Четвъртък
13:30 15:00 H-212 У Икономика на застрахователното предприятие 11
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
SocioBrains : International Scientific Refereed Online Journal [География, регионално развитие и туризъм : Научна конференция с международно участие, ШУ Еп. К. Преславски, 23-24 ноем. 2018], Belokopitovo, Bulgaria : Veselina Nikolaeva Ilieva Publ., 2019, 54, February, 396 - 400.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 130 - 139.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна : НТС - Варна, 2019, 129 - 135.
Доклад 2019
Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателствa : Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г., Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 2019, 430 - 438.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2, 2018, 81 - 89.
Доклад 2018
The Cultural Corridors of South-Eastern Europe: Cultural Tourism without Boundaries : International Scientific Conference, 2 - 7.10.2018, Santorini, Greece, Blagoevgrad : Univ. Publ. House Neofit Rilski, 2018, 184 - 189.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, с. 90 - 99.
Доклад 2018
Цифрова икономика и блокчейн технологии : Единадесета международна научно-приложна конференция, 29.06 - 01.07.2018г. : Сборник научни трудове / Асоц. на преподавателите по икон. и управл. в индустрията - България - орг., ВВМУ - Варна, ИУ - Варна, ТУ - Варна - съорг., Варна : ЛАРГО СИТИ, 2018, 42 - 50.
Преглед на всички публикации