Икономически университет - Варна

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

202

n.kostova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 202: 11:00-13:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 202: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

27 май 2020, кабинет : 10:00-11:00

Финансов анализ
Спецсеминар
Данъчно облагане
Данъчно осигурителен процес
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика , 2019, 49 - 61.
Учебник 2019
Варна : Бизнес практика Актив ООД , 2019, 347 с.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 187 - 197.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 119 - 130.
Студия 2017
Наръчник на икономиста, Плутон-1, 2017, 1, 42-76.
Доклад 2016
Mеждународна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция – ноември 2016, Унив. изд. "Наука и икономика", 2016, 90-100.
Статия 2016
сп. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Икономически науки“, 2016, 2, 5-14.
Студия 2016
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 87, 2016, с. 59 - 122.
Преглед на всички публикации