Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Влади Куршумов

гл. ас. д-р Влади Куршумов

524

0882164550

vl_kurshumov@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет 524: 11:30-13:30

Четвъртък, кабинет 524: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Предприемачество Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Икономически анализ на предприятието Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Икономически анализ на предприятието Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-127 У Икономически анализ на предприятието 20
Сряда
08:15 11:00 223 Л Икономически анализ на предприятието 20
2020-09-24 (Четвъртък)
10:15 13:00 H-205 Л Спецсеминар 5
2020-09-25 (Петък)
10:15 13:00 H-202 Л Спецсеминар 5
2020-09-27 (Неделя)
13:30 16:00 127В У Икономически анализ на предприятието 5
2020-09-29 (Вторник)
09:15 11:00 2-225 У Предприемачество 48
2020-10-01 (Четвъртък)
10:15 13:00 122 У Икономически анализ на предприятието 5
2020-10-02 (Петък)
11:15 13:00 2-228 У Предприемачество 48
2020-10-03 (Събота)
10:15 13:00 232 Л Спецсеминар 5
13:30 15:00 232 У Предприемачество 48
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 349 - 360.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция посветена на 70 год. създаването на спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 391 - 401.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция по повод 10-годишнината от създаването на специалност "Логистика" в Икономически университет - Варна, Варна: Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 133 - 148.
Статия 2017
Управление и устойчиво развитие.Сер. Общество. Човек. Природа = Journal of Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, Год. 19, Т. 62, 2017, 1, с. 78 - 83.
Статия 2016
Управление и устойчиво развитие (Journal of Management and Sustainable Development), 18, 2016, № 1, с. 65-70.
Доклад 2015
// Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Научна конференция с международно участие : Сб. докл., 12 - 14 юни 2015, Бургас: Бургаски свободен университет, Т. 1, 2015, с. 379 - 386.
Доклад 2015
// Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Сборник докл. кръгла маса, 23 октомври 2015, СА „Д.А. Ценов” – Свищов, Свищов: Академично издателство „Ценов”, 2015, с. 320 - 325.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 167 - 171.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 3, с. 89 - 98.
Преглед на всички публикации