Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Влади Куршумов

гл. ас. д-р Влади Куршумов

524

0882164550

vl_kurshumov@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 524: 15:00-17:00

Сряда, кабинет 524: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

27 май 2020, кабинет Онлайн (e-Learn): 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес диагностика Курс 3, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 523 У Маркетинг 39
Вторник
11:15 13:00 2-312 У Бизнес диагностика 28
13:30 15:00 2-312 У Бизнес диагностика 29
Сряда
13:30 15:00 2-224 У Маркетинг 40
15:15 17:00 2-224 У Маркетинг 41
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция посветена на 70 год. създаването на спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 391 - 401.
Статия 2017
Управление и устойчиво развитие.Сер. Общество. Човек. Природа = Journal of Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, Год. 19, Т. 62, 2017, 1, с. 78 - 83.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция по повод 10-годишнината от създаването на специалност "Логистика" в Икономически университет - Варна, Варна: Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 133 - 148.
Статия 2016
Управление и устойчиво развитие (Journal of Management and Sustainable Development), 18, 2016, № 1, с. 65-70.
Доклад 2015
// Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Сборник докл. кръгла маса, 23 октомври 2015, СА „Д.А. Ценов” – Свищов, Свищов: Академично издателство „Ценов”, 2015, с. 320 - 325.
Доклад 2015
// Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Научна конференция с международно участие : Сб. докл., 12 - 14 юни 2015, Бургас: Бургаски свободен университет, Т. 1, 2015, с. 379 - 386.
Доклад 2013
// Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България : XIV Научно-практическа конференция, посветена на 65-годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес” при УНСС-София : Сб. докл., София: УНСС, 2013, с. 462 - 471.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 303 - 311.
Статия 2013
Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2013, № 3, с. 74 - 83.
Преглед на всички публикации