Икономически университет – Варна

Монографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев"

В Монографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев" се публикуват научноизследователски трудове - монографии, посветени на комплексно изследване на един значим научен проблем. Монографиите са разработени самостоятелно или колективно и съдържат теоретични и емпирични изследвания със значими научни и приложни резултати. Монографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев" е учредена от Академичния съвет през 2002 г.

Приемат се разработки от автори, които са на основен трудов договор или докторанти в ИУ - Варнa. По изключение и след одобрение от редколегията могат да се приемат и трудове от външни автори. Минималният обем на монографията трябва да бъде 100 стр. (основен текст).

Ръкописите се придружават от препис на протокола от заседанието на съответната катедра, обсъдило научния труд и с предложение за публикуване.

Всеки ръкопис се представя на техническия сътрудник на редколегията в два екземпляра и се регистрира в дневника на изданието по реда на постъпването. Не се приемат и не се регистрират ръкописи, които не отговарят на възприетите изисквания на научното издание.

Предложенията за рецензенти се правят от главния редактор. Избраните рецензенти са задължени в едномесечен срок да изготвят рецензиите. Тя трябва да съдържа заключение с категоричен извод за качеството на рецензирания научен труд, препоръки за подобряване на съдържанието му и препоръки за публикуването им. Заседанието за обсъждане на труда се насрочва в рамките на една седмица от постъпването на рецензиите.

На основата на двете рецензии, решението от заседанието и авторски доклад за направените промени, научният редактор изразява становище за публикуване или отхвърляне на ръкописа.

Коригираният ръкопис, придружен от резюме в рамките на една страница, се предава в печатна и електронна форма (на имейл) на техническия секретар на редакционната колегия.

Технически изисквания за публикуване / Форматиране

Основният текст трябва да бъде подготвен на Word for Windows, шрифт Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5.  Ръкописите трябва да бъдат напечатани стандартно (30 реда по 60 знака в ред). Първата страница на ръкописа трябва да включва последователно следната информация: заглавие на научния труд, име и фамилия на автора (авторите). Заглавията на научните трудове не трябва да съдържат абревиатури. Препоръчително е основният текст на научния труд да съдържа увод, методология, описание на изследването, анализи и изведени теоретични или практически резултати, заключения.

Забележките под линия да са номерирани последователно с арабски цифри и да са ограничени по обем и брой. Включените в изследването формули да се номерират (1), (2) и т. н. отдясно на тяхното представяне. Графиките и диаграмите трябва да са означени като фигури, номерирани последователно с арабски цифри, като наименованието им се изписва под фигурата на езика на монографията. Таблиците да се номерират последователно с арабски цифри в горния десен край и да бъдат наименувани (над таблиците). Размерът на таблиците и схемите да не е по-голям от формат A4, шрифт Times New Roman размер 12 Pt.

Научният труд не трябва да бъде обременен с голям брой таблици, ако това е наложително, част от тях следва да бъдат отправени в приложения.

Всички използвани източници трябва да бъдат цитирани в текста по съответния формат. Списъкът на използваната литература следва да бъде след основния текст с последователна номерация с арабски цифри по фамилия на авторите, първо на кирилица, а след това и на латиница и други езици. Използваната литература се цитира по формата Harvard Referencing.

Редакционна колегия на монографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев"


Контакти


Елисавета Маринова

Елисавета Маринова

Елисавета Маринова

Технически секретар

Н-301

+359 882164646

info.library@ue-varna.bg