Икономически университет – Варна

проф. д-р Румен Калчев

проф. д-р Румен Калчев

проф. д-р Румен Калчев

108

0882164679

kalchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, кабинет онлайн: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

03 юни 2021, кабинет тестови център: 11:00-12:00

Икономика на труда
Управление на човешките ресурси
Спецсеминар (по специализации)
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икон. и управл. на строит., Варна : Наука и икономика, 2018, 71 - 80.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика , 2017, 15 - 24.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 17 - 24.
Доклад 2015
Modern Scientific Potential 2015 : Materials of the XI International Scientific and Practical Conference, February 28 - March 7, 2015 : Volume 5. Economic Science, Sheffield : Science and Education Ltd., 2015, 41 - 44.
Учебно помагало 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 171 с. : с табл., диагр.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 326 - 329.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 292 с. : с табл., диагр.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 399 с.
Доклад 2013
// Актуальные проблемы управления экономикой региона : Отобранные статьи : IX Всерoссийская Науч.-практ. Конф. с междунар. участием, 24 - 25 мая 2012 = Contemporary Problems of Regional Economy Management : Sel. Papers : IX All-Russian Sci. a. Practical Conf. with Intern. Participation. - Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2012, с. 131 - 134.
Статия 2013
Икономика 21
Преглед на всички публикации