Икономически университет – Варна

Стратегия за развитие

През последните няколко години Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) целенасочено и с високи темпове инвестира и постигна очевиден успех в създаването на модерна и високотехнологична учебна среда. Достигнатите до момента резултати са заложени в голяма степен в разработената Стратегия за развитие на ИУ-Варна за периода 2015-2020 г., която има за задача да фокусира усилията на цялата академична общност към върхови постижения в преподаването, обучението и научноизследователската дейност, необходими в условия на функциониране на икономиката на знанието. Тя е предназначена да продължи процеса на утвърждаване на ИУ-Варна като модерна, динамична и интернационална образователна и изследователска институция, интегрална част от националната и европейската система на висше образование, отговаряща на потребностите на студентите, икономиката и обществото в условията на силна конкуренция и глобално позициониране на образователния пазар. Стратегията има за цел да осигури устойчивост и добри перспективи за развитие на университета в средносрочен и дългосрочен период.
Утвърдената от Академичен съвет Стратегия за развитие на ИУ-Варна изпълнява функцията на Мандатна програма за периода 2015-2019 г. по смисъла на чл. 32 (3) от ЗВО. Съгл. чл. 32 (3) от ЗВО (в сила от 01.03.2016 г.) "в началото на своя мандат ректорът представя мандатна програма, която се приема от академичния съвет ...". В тази връзка този документ представя мандатната програма на ИУ-Варна за периода 2019-2023 г., която се базира на съществуващата стратегия за развитие на университета и я доразвива в нови (разширени) направления, съобразно измененията в динамичната среда на европейското образователно пространство. Предназначението на Мандатната програма е да осигури устойчиво развитие на ИУ-Варна за периода 2019 – 2023 година.
Мандатната програма е разработена в съответствие със следните нормативни документи:

 • Закон за висшето образование;
 • Закон за развитието на академичния състав в Република България;
 • Правилник на ИУ – Варна;
 • Правилник на Колеж по туризъм – Варна;
 • Стратегия "Европа 2020";
 • Стратегия за развитие на висшето образование в България;
 • Национална стратегия за учене през целия живот;
 • Актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.;
 • Стратегия за развитие на ИУ – Варна за периода 2015-2020 г.;
 • План за действие по цели, мерки и дейности от Стратегията за развитие на ИУ-Варна за периода 2015 – 2020 г.

Тази мандатна програма обхваща основните ценности, принципи, задачи и приоритети в развитието на университета и набелязва конкретните действия и мерки за тяхното изпълнение. Тя служи като обща рамка и пътна карта за бъдещи решения, свързани с насочването и използването на ресурсите: "време", "усилия", "ноу-хау" и "средства".

Времевият обхват на мандатната програма обхваща периода 2019-2023 г. Посоченият период включва в себе си част от заложените цели, мерки и дейности в Стратегията за развитие на ИУ-Варна за периода 2015-2020 г., като ориентацията е да се осигури приемственост в стратегическото развитие на университета.
В съдържателен аспект мандатната програма обхваща всички ключови процеси при функционирането на ИУ – Варна. За целите на документа те са обобщени в следните основни направления: (1) общо управление на университета; (2) образователен процес; (3) научноизследователска дейност и развитие на кадрите; (4) интернационализация; (5) кариерно развитие и студентско предприемачество; (6) проектна дейност; (7) финанси и материално осигуряване на университетските дейности; (8) маркетинг и комуникации.

При разработването на мандатната програма са дефинирани следните опорни точки:

 • откритост и прозрачност в действията на ръководството;
 • диалог и доверие;
 • финансова устойчивост;
 • дигитализация;
 • интернационализация;
 • иновативно обучение.

Заложените цели и задачи на мандатната програма по основни направления целят да осигурят усъвършенстване представянето на ИУ-Варна по отношение на тези опорни точки и постигане на определени ключови резултати, които са описани по-долу.

Академичната общност на Икономически университет – Варна споделя следните основни ценности:

 1. Знание. Стремим се към непрестанно развитие и задълбочаване на знанията, уменията и компетентностите на всички членове на академичната общност.
 2. Иновативност и креативност. Осигуряваме условия за насърчаване на творческите търсения и новаторските решения, които водят до разширяване на обхвата на досега познатата научна област и до приложими в практиката решения.
 3. Свобода на мисълта и изразяването. Гарантираме свободата на публично изразяване на мненията и възгледите като основно гражданско и академично право и важна предпоставка за достигане на обективно познание.
 4. Самостоятелност и критично мислене. Създаваме условия и поощряваме изграждането на критично мислене, самостоятелност и отговорност при вземане на решения от страна на студентите и на всички членове на академичната общност.
 5. Равенство. Изисквам е от членовете на академичната общност обективност и независимост при изпълнение на задълженията им и недопускане на дискриминация по отношение на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
 6. Честност и почтеност. Поддържаме честни и почтени отношения в рамките на образователния процес, при провеждането на научни изследвания и в ежедневното управление на университета.

При работата и обучението си в университета цялата академична общност се ръководи от следните принципи:

 1. Обективност и безпристрастност при вземането на решения и при оценяване на постиженията и резултатите от работата на студенти, преподаватели и служители.
 2. Прозрачност и отчетност при изпълнение на задълженията на работещите и обучаваните лица.
 3. Отговорност при вземането на решения и при изпълнението на задълженията, свързани с ИУ – Варна.
 4. Компетентност при изпълнение на поставените задачи и демонстриране на стремеж към повишаване на знанията, уменията и компетенциите.
 5. Адаптивност към променящите се условия на средата и способност за решаване на сложни проблеми в непредсказуема среда с множество взаимодействащи и трудно предвидими фактори.
 6. Приемственост, основана на академичните традиции и установените добри практики.
 7. Ангажираност и активно участие на всички студенти, преподаватели и служители в академичния живот.

Визията на ИУ – Варна е да продължи да развива своите образователни и научноизследователски постижения, за да бъде креативен, предприемачески и създаващ реален принос за обществото образователен център.
Мисията на Икономически университет – Варна е да бъде водеща образователна и научна институция с утвърдена идентичност в образователното пространство, която поставя младите, обучението и културата в центъра на своята социална и икономическа отговорност. Чрез използване на интелектуалния си капитал, широката световна партньорска мрежа и значимите връзки с глобални бизнеси, ИУ-Варна насърчава иновациите, дигитализацията, разширява хоризонтите за учене и професионална реализация и предлага конкурентоспособни бизнес решения с устойчив ефект.