Икономически университет – Варна

Новини

Начало
11
юни

Начало
16
апр

Организиран от Студентски съвет.

От 2004 година ИУ – Варна приема студенти на обменни начала по програмите "Еразъм" и CEEPUS, които се обучават на английски език.

Начало
26
фев

Лекция на английски език на тема "Contemporary urban growth: aspects and problems"

Решението е взето на заседание на Академичен съвет.

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз

В конкурса взеха участие 23 студенти, бакалаври и магистри, редовни и задочни, от всички специалности

Придобилите образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по туризъм" могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър" само в същото професионално направление "Туризъм".

Повече от катедра "Западноевропейски езици"