Икономически университет – Варна

Онлайн конференция с международно участие „Качество и сертификация на продуктите“

Конференция с международно участие на тема „Качество и сертификация на продуктите“ се проведе онлайн чрез скайп сесия на 13 март 2020 г. Тя е част от събитията, посветени на 100-годишнината от създаването на Икономически университет – Варна. Форумът беше организиран от Центъра за качество на стоките и потребителска защита към Научно-изследователския институт в ИУ – Варна и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в навечерието на международния ден на потребителя 15 март.

Конференцията беше открита чрез скайп сесия от доц. д-р Теменуга Стойкова – ръководител на Центъра за качество на стоките и потребителска защита. Тя припомни основните права на потребителите, едно от които е получаването на качествени и безопасни продукти. Важно условие за тяхното гарантиране е сертификацията на получаваните услуги и предлаганите на пазара продукти, чиите проблеми и възможни решения са цел на конференцията. В условията на епидемична обстановка тези въпроси придобиват изключителна важност.

Приветствие отправиха и главният директор на ГД „Надзор на пазара“ към ДАМТН Мирослав Йотов, както и други участници, които се включиха в скайп сесията – директорът на НИИ в ИУ – Варна проф. д-р Зоя Младенова, директорът на РД на КЗП Христо Милев, ръководителят на катедра „Стокознание“ доц. д-р Събка Пашова, ръководителят на катедра „Информатика“ в ИУ – Варна проф. д-р Юлиян Василев,  генералният секретар на APPLiA България Габриела Чифличка и др.

В конференцията чрез скайп сесията успяха да се включат повече от 20 участници, които представиха своите презентации и участваха в дискусиите. Те бяха представители на: Икономически университет – Варна (от катедрите „Стокознание“, „Аграрна икономика“, „ИУТ“, „Правни науки“, „Финанси“); на ВВУ „Н. Й. Вапцаров“; УНСС – София; ДАМТН – централно управление; КЗП – регионална дирекция Варна; представители на чуждестранни висши университети и центрове за експертиза и сертификация (Лугански национален университет „Тарас Шевченко“,  Център за научни изследвания и експертизи в Полтава, Львовски център за изследвания и експертизи; РЭУ – Москва и др.); частни контролни органи (Total Cargo Inspection Ltd.); експерти по качество на стоките; органи за изпитвания и продуктова сертификация. По тематичните направления на конференцията бяха изпратени повече от 40 (14 на български автори и 30 на чуждестранни автори) доклада, които ще бъдат публикувани и предоставени на участниците и заинтересованите научни среди и специалистите от практиката.

В представените доклади беше подчертана актуалността на въпросите за качеството на продуктите на пазара, особено на тези, предлагани чрез интернет и необходимостта от по-строг контрол, използване предимствата на стандартизацията и хармонизираните стандарти за доказване съответствието на продуктите на съществените изисквания към тях. Показани бяха спецификите на административно-правната защита на потребителите, както и тяхната защита при онлайн пазаруването, които предизвикаха интерес и дискусии по съществуващите проблеми. Представен беше и осъществяваният надзор на пазара на продукти в обхвата на изискванията за екодизайн на Директива 2009/125/ЕО и въвеждане на пазара на новите енергийни етикети на ЕС. Учените от Украйна представиха своите изследвания и препоръки за решаване на проблема с фалшифицираните продукти на пазара, методики за определяне на оригиналността и фалшификацията на моторните масла, за контрол на качеството на използваните фритюрни масла, за създаване на продукти за диетично потребление от спортисти.

Различни подходи и научни изследвания бяха представени по въпросите за формиране, управление и сертификация на качеството и безопасността на продуктите. Управление на агрохранителната верига, на качеството и безопасността трябва да е основен подход, заложен във всеки бизнес план, обобщиха специалистите. Предложени бяха: методи за идентификация и установяване на фалшификации на спиртни напитки, чай и продукти с ГМО; прогнозиране и определяне качеството на хлебни изделия, на строителни изделия, керамични суровини, текстилни суровини и изделия,  аптечна козметика, на ювелирни изделия с историческа ценност; съвременни изследвания за влиянието на микровълновите фурни на качеството на храните; за особеностите при маркировка на пресните плодове и зеленчуци. Актуалните въпроси за опаковката на стоките, тяхното рециклиране, получаването на качествени вторични продукти, както и възможностите за създаване на биоразградими опаковки бяха представени от учени от ИУ – Варна, РЭУ „Г. В.Плеханов“.      

Проведената научно-практическа конференция в условията на онлайн връзка представи съвременни научни постижения на наши и чуждестранни учени, добри практики на специалисти за качеството и сертификацията на продуктите, обедини усилията и представи възможностите на различни органи и структури за предотвратяване предлагането на пазара на некачествени продукти. Подчертана беше ролята на задължителната и доброволната сертификация за гарантиране качеството и безопасността на стоките и защита интересите на потребителите. Този 5-ти пореден форум също така затвърди положителния опит на ИУ – Варна за подготовката на кадри в областта качеството и сертификацията на стоките и за утвърждаване на връзката бизнес – образование.

 

25 мар 2020Подобни