Икономически университет – Варна

Проект „Digital Employer Engagement and Learning for Hospitality and Tourism under Pandemic and Other Crisis Situations“ DEELforHOST се финансира по програма ERASMUS +

Икономически университет – Варна беше представен от Емилиян Енчев и Гергана Цветкова – четвъртокурсници в специалност „Международни икономически отношения“, ОКС „бакалавър“.

Kандидатстването е само по електронен път на адрес: fund.varnaculture.bg

MAPS ще се изпълнява чрез съвместни изследователски проекти, включващи един кандидат, базиран в Швейцария, и два до пет допълнителни кандидати в две до пет различни участващи страни от ЕС-13

Действието ще подкрепи работата на държавите членки, позволяваща създаването и функционирането на Европейска цифрова инфраструктура – консорциум (EDIC) в областта на геномиката

Идентифициране на текущи възможности, вкл. регулаторни, организационни и технически процеси и възможности, за разработване, тестване и внедряване на AI в здравеопазването

Основната цел на това действие е да стартира пилотен проект за подготовка на прилагането на концепцията за „подкрепящи структури за тестване на ИИ на ЕС“

Тази покана има за цел да осигури подкрепа и координация на ниво ЕС за регулаторни хранилища за AI (AI regulatory sandboxes), създадени съгласно бъдещия Закон за изкуствения интелект (Artificial intelligence Act, AIA)

Тази покана е насочена към работно направление, което ще подпомогне координирането на екосистемата на европейските езикови технологии

Целта на тази покана е да се засили участието на момичетата и жените в ИКТ