Икономически университет – Варна

Според UniRank Икономически университет – Варна е на 4 място по популярност в YouTube, на 6 място в класацията на университетите в Instagram за 2024 г. и в Топ 7 по последователи в X (бившия Twitter).

MAPS ще се изпълнява чрез съвместни изследователски проекти, включващи един кандидат, базиран в Швейцария, и два до пет допълнителни кандидати в две до пет различни участващи страни от ЕС-13

Действието ще подкрепи работата на държавите членки, позволяваща създаването и функционирането на Европейска цифрова инфраструктура – консорциум (EDIC) в областта на геномиката

Идентифициране на текущи възможности, вкл. регулаторни, организационни и технически процеси и възможности, за разработване, тестване и внедряване на AI в здравеопазването

Основната цел на това действие е да стартира пилотен проект за подготовка на прилагането на концепцията за „подкрепящи структури за тестване на ИИ на ЕС“

Тази покана има за цел да осигури подкрепа и координация на ниво ЕС за регулаторни хранилища за AI (AI regulatory sandboxes), създадени съгласно бъдещия Закон за изкуствения интелект (Artificial intelligence Act, AIA)

Тази покана е насочена към работно направление, което ще подпомогне координирането на екосистемата на европейските езикови технологии

Целта на тази покана е да се засили участието на момичетата и жените в ИКТ

Програмата предоставя възможност за съвместно координиране и финансиране на изследователски проекти в областта на информационните и комуникационни технологии

Заинтересованите страни могат да подадат предложение, съдържащо изискванията, описани в нарочната покана за тази цел