Икономически университет – Варна

Търгове

1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-23/17.02.2022 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Помещение в нежилищна част с площ 309,00м2“, находящо се в Студентско общежитие блок 2 – сграда, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна, АДС №9436/06.12.2017 г. с адрес ул. “Брегалница“ №65, бл.2, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 898.00лв. (осемстотин деветдесет и осем лева) без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 24 март 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/

        3. Заповед за избор на наемател

2. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-185/15.12.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Помещение в нежилищна част с площ 81,51м2“, находящо се в Студентско общежитие блок 1 – сграда, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна, АДС №9436/06.12.2017 г., находяща се в имот с идентификационен №10135.2556.127 с адрес ул. “Брегалница“ №65, бл.1 сграда с идентификационен №10135.2556.127.5, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 598.00лв. (петстотин деветдесет и осем лева) без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 януари 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/

3. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-184/15.12.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Самостоятелно обособено помещение в сграда за образователни услуги за извършване на административни дейности с площ 100,00м2“, находящо се в гр. Варна, бул.”Княз Борис I” №77, етаж I Учебен блок -1 – сграда, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна, АДС №9200/01.11.2016г. находяща се в имот с идентификационен №10135.2560.344, сграда с идентификационен №10135.2560.344.3, предходен АДС №2969/27.03.2000г, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 2 600.00лв. (две хиляди и шестотин лева) без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 януари 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/

4. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-186/15.12.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Кафе-сладкарница“ с наемна площ от 156,31 кв.м., 114,46 кв.м. от които са площ на търговското помещение, а останалите 41,85 кв.м. са площ на две прилежащи сервизни помещения, находяща се в Учебен корпус 1 на ИУ-Варна с адрес гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, бул.“Княз Борис I“ №77, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 700.00лв. /седемстотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 януари 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/

5. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-183/15.12.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Кухня към студентски стол, находяща се в Учебен корпус 2 – сграда, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна, АДС №9218/21.11.2016г., находяща се в поземлен имот с идентификационен №10135.2554.105 с адрес ул.“Евлоги Георгиев“ №24 сграда с идентификационен №10135.2554.105.8, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 2 230.00лв. (две хиляди двеста и тридесет лева) без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 януари 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/

6. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-182/15.12.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на по 1 /един/ квадратен метър площ за разполагане на  вендинг машина за кафе и топли напитки и на 1 /един/ квадратен метър площ за разполагане на автомат за пакетирани стоки в коридора на първия етаж на Учебен корпус – 3, сграда, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна съгласно АПДС № 9125/11.08.2016г. с адрес гр. Варна, район Младост бул. “Сливница“ №158-А, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на:

- 1 /един/ квадратен метър площ за разполагане на  вендинг машина за кафе месечна наемна стойност не по-малко от 100.00лв. (сто лева) без включен ДДС и

- 1 /един/ квадратен метър площ за разполагане на  автомат за пакетирани стоки месечна наемна стойност не по-малко от 100.00лв. (сто лева) без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 януари 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/

7. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-107/07.09.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и чл.41, ал.2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Офис с наемна площ 30,81м2, находящ се на първи етаж на Студентско общежитеи 1 на ИУ-Варна с адрес гр.Варна, ул.”Брегалница” №65, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 340.00лв. /триста и четиридесет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 октомври 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/

        3. Заповед за избор на наемател

8. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-106/07.09.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и чл.41, ал.2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Офис с наемна площ 100,00м2, находящ се на първи етаж на Учебен корпус 1 на ИУ-Варна с адрес гр.Варна, бул.”Княз Борис I” №77, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 3 600.00лв. /три хиляди и шестотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 октомври 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/

9. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-108/07.09.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем „Кафе-сладкарница“ с РЗП 132,00 кв. м., представляващ обособен обект за ползване като „Кафе-сладкарница“, находящо се в партера на Учебен корпус 2 на ИУ-Варна с адрес ул. “Евлоги Георгиев“ №24, гр. Варна, община Варна, област Варна в сграда с идентификационен №10135.2554.105.10, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1 080.00лв. /хиляда и осемдесет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 октомври 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3.
Заповед за избор на наемател

10. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-65/04.06.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Офис с наемна площ 30,81м2, находящ се на първи етаж на Студентско общежитеи 1 на ИУ-Варна с адрес гр.Варна, ул.”Брегалница” №65, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 400.00лв. /четиристотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 09 юли 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/

11. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-64/04.06.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Офис с наемна площ 100,00м2, находящ се на първи етаж на Учебен корпус 1 на ИУ-Варна с адрес гр.Варна, бул.”Княз Борис I” №77, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 5 020.00лв. /пет хиляди и двадесет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 09 юли 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/

12. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-63/04.06.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на по 1 /един/ квадратен метър площ за разполагане на вендинг машини за кафе и топли напитки – 2 броя и на по 2 /два/ квадратни метра площ за разполагане на автомати за пакетирани стоки и безалкохолни напитки – 2 броя в коридорите на първите етажи на Студентско общежитие блок 1 и Студентско общежитие блок 2 – сгради, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна, АДС №9436/06.12.2017 г. находящи се в имот с идентификационен №10135.2556.127 с адрес ул. “Брегалница“ №65, бл.1 сграда с идентификационен №10135.2556.127.5 и бл.2 сграда с идентификационен №10135.2556.127.1, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, при начални тръжни цени на едномесечни наемни вноски, както следва:

 • 1 /един/ квадратен метър площ в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 1месечна наемна стойност не по-малко от 80.00лв. /осемдесет лева/ без включен ДДС;
 • 1 /един/ квадратен метър площ в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 2месечна наемна стойност не по-малко от 80.00лв. /осемдесет лева/ без включен ДДС;
 • 2 /два/ квадратни метра площ в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 1месечна наемна стойност не по-малко от 100.00лв. /сто лева/ без включен ДДС и
 • 2 /два/ квадратни метра площ в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 2месечна наемна стойност не по-малко от 110.00лв. /сто и десет лева/ без включен ДДС,

съгласно изготвени пазарни оценки от 05.11.2020 г. и 25.05.2021 г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 09 юли 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Приложения към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за избор на наемател
  Заповед за избор на наемател от 17.11.2021г.

13. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-19/16.02.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Книжарница“ с РЗП 34,49 кв.м., представляваща търговска зала, находяща се в партера на Учебен корпус 3 на ИУ-Варна с адрес бул. “Сливница“ №158-А гр. Варна, община Варна, област Варна, сграда с идентификационен №10135.3513.1932.4., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 300.00лв. /триста лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 22 март 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/

        3. Заповед за определяне на наемател

14. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-3117/13.11.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Кафе-бар“ с /ЗП/ 100 кв.м., представляващо търговска зала, складови и помощни помещения, находящ се в партера на студентски общежития корпус – 3 на ИУ-Варна, сграда с идентификационен №10135.2563.1966.1, с адрес ул. “Д-р Борис Божков“ №1, гр. Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 970.00лв. /деветстотин и седемдесет лева/ без включен ДДС по пазарна оценка изготвена на 09.11.2020г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 декември 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

 1. Заповед № РД-14-3117/13.12020г.
 2. Проекто-договор
 3. Приложения /DOC формат/

15. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-3118/13.11.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Сграда за обществено хранене“ с /ЗП/ 586 кв.м. с идентификационен № 10135.2563.1966.2 на партерен етаж, находяща се в имот с идентификационен №10135.2563.1966 с адрес ул. “Д-р Борис Божков“ №1, гр. Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 970.00лв. /деветстотин и седемдесет лева/ без включен ДДС по пазарна оценка изготвена на 04.11.2020г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 декември 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

 1. Заповед № РД-14-3118/13.12020г.
 2. Проекто-договор
 3. Приложения /DOC формат/
 4. Заповед за прекратяване на търга

16. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-3117/13.11.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на по 2 /два/ квадратни метра площ за разполагане на автомати за пакетирани стоки и безалкохолни напитки в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 1 и Студентско общежитие блок 2 – сгради, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна, находящи се в имот с идентификационен №10135.2556.127 с адрес ул. “Брегалница“ №65, бл.1 сграда с идентификационен №10135.2556.127.5 и бл.2 сграда с идентификационен №10135.2556.127.1, гр. Варна, при начални тръжни цени на едномесечни наемни вноски, както следва:

 • 2 /два/ квадратни метра площ в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 1месечна наемна стойност не по-малко от 100.00лв. /сто лева/ без включен ДДС и
 • 2 /два/ квадратни метра площ в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 2месечна наемна стойност не по-малко от 110.00лв. /сто и десет лева/ без включен ДДС,

съгласно изготвена пазарна оценка от 05.11.2020 г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 декември 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

 1. Заповед № РД-14-3119/13.12020г.
 2. Проекто-договор
 3. Приложения /DOC формат/
 4. Заповед за определяне на наемател
 5. Заповед за прекратяване

17. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2594/01.10.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на полукръгъл склад, конструкция метална с РЗП 289кв.м. и работилница, конструкция масивна с РЗП 111кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1 010.00лв. /хиляда и десет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 09 ноември 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за определяне на наемател

18. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2593/01.10.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Комплекс за учебни и практически занятия на студенти” с наемна площ от 262.40кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.“Чайка“ №128, партерен етаж с площ 262.40кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1 400.00лв. /хиляда и четиристотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 09 ноември 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за определяне на наемател

19. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-318/06.02.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Почивна база на Икономически университет - Варна” с площ от 480.00кв.м., включваща 11 бунгала, клуб и пикници, находяща се в с.Шкорпиловци, местност „Мечо ухо“, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 450.00лв. /четиристотин и петдесет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 март 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за определяне на наемател

20. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-317/06.02.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Комплекс за учебни и практически занятия на студенти” с наемна площ от 262.40кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.“Чайка“ №128, партерен етаж с площ 262.40кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1 400.00лв. /хиляда и четиристотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 март 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/

21. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1147/21.05.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Комплекс за учебни и практически занятия на студенти” с наемна площ от 262.40кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.“Чайка“ №128, партерен етаж с площ 262.40кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1 400.00лв. /хиляда и четиристотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 25 юни 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/