Икономически университет - Варна

Център за електронно и дистанционно обучение

Центърът за електронно и дистанционно обучение е самостоятелно, обслужващо звено в структурата на ИУ-Варна и осъществява своята дейност в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и Правилника на Икономически университет – Варна.

Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства: аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии и средства.

  • Организира въвеждането и развитието на дистанционната форма на обучение в университета.
  • Планира и организационно осигурява провежданото от основните звена обучение за образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" в дистанционна форма.
  • Съвместно с отдел "ИТО" осъществява техническо осигуряване на дистанционното обучение - поддържа и развива материалната база на ЦЕДО и осигурява технически eлектронната комуникация и отдалечената връзка между студентите и преподавателите в реално време.
  • Извършва технологична и логистична поддръжка на дистанционното обучение - създава, поддържа и развива електронната страница на ЦЕДО и Интернет базираната система за достъп и публикуване на учебните материали и ресурси (УМР) за самоподготовка. Отговаря за въвеждането и поддръжката на единна информационна среда за дистанционно обучение.
  • Съвместно с други звена на ИУ-Варна подготвя и разпространява учебни материали и ресурси, аудио-визуална продукция по програмите и курсовете за дистанционно обучение.
  • Осъществява връзка и координация с основни и обслужващи звена в университета, свързани с дистанционното обучение.
  • Осъществява и развива интеграционни връзки със сродни звена и институции, включително с Националния център за дистанционно обучение - гр. София.