Икономически университет – Варна

проф. д-р Силвия Парушева

проф. д-р Силвия Парушева

проф. д-р Силвия Парушева

318а

parusheva@ue-varna.bg

Автобиография

Директор на Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО)

Консултации

Сряда, кабинет 318а: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2023, кабинет 318а: 11:00-12:00

12 апр 2023, кабинет 318а: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на информационните системи Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Планиране и управление сигурността на информационните системи Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Информационни и комуникационни технологии във финансовия сектор Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Киберсигурност Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Киберсигурност Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Научни изследвания в Data Science Курс 1, DS (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 223 Л Информационни и комуникационни технологии във финансовия сектор 10
13:30 15:00 301 Л Академични изследвания 1 8, 34, 35, 36, 37
Вторник
15:15 17:00 H-203 Л Научни изследвания в Data Science 1 44
Сряда
13:30 16:00 310 Л Основи на информационните системи 8
16:15 19:00 222 Л Киберсигурност 10, 48
Четвъртък
10:15 13:00 511 Л Планиране и управление сигурността на информационните системи 10
13:30 16:00 220 Л Облачни технологии 42, 43, 44, 45
Вид Година Публикация
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки], Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies, 59, 2022, 1, 71-79., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.06 / Линк
Доклад 2022
Digital Transformation Technology : Proceedings of ITAF 2020, December 16 - 17, 2020 , New York: Springer Publ., 2022, 375-393. - (Lecture Notes in Networks and Systems [LNNS] Book Series ; Vol. 224)., ISBN(печатно) 978-981-16-2275-5 / DOI 10.1007/978-981-16-2275-5_23 / Scopus / Линк
Статия 2022
Педагогика : Научно списание = Pedagogy : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, София : Аз Буки, 94, 2022, 8, 1007-1020., ISSN(печатно) 0861-3982 , ISSN(онлайн) 1314-85401 / DOI 10.53656/ped2022-8.04 / Web of Science
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135 , 2022, 2, 65-70.
Доклад 2022
Challenges in Economics and Business in the Post-COVID Times : 6th FEB International Scientific Conference, 16 - 20 May 2022, Maribor, Slovenia, Maribor, Slovenia : University of Maribor ; University Press, 2022, 99-110. ., ISBN(онлайн) 978-961-286-600-6
Статия 2022
World Journal of Engineering research and Technology, Lakhani, India : Dr. K. M. Girhepunje et. al., 8, 2022, 2, 12 [1-20]., ISSN(печатно) 2454-695X1 / Линк
Доклад 2022
5th International Conference on Computing and Informatics (ICCI, 2022) : Proccedings, 9 - 10 March 2022, New Cairo, Egypt, New Cayro, Egipt : Future University in Egypt, 2022, 374-377., ISBN(печатно) 978-166549972-9 / DOI 10.1109/ICCI54321.2022.9756080 / Scopus / Web of Science
Студия 2022
Sustainability, Basel, Switzerland : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 14, 2022, 14, 8257 - 1-25., ISSN(печатно) 2071-1050, ISSN(онлайн) 2071-1050 / DOI 10.3390/su14148257 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2021
Tenth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems : ICICIS 2021, Dec. 05 - 07, 2021, Ain Shams University, Cairo, Egypt , Piscataway, NJ, USA : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 219-223., ISBN(печатно) 978-166544076-9 / DOI 10.1109/ICICIS52592.2021.9694177 / Scopus
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 75-81. ., ISSN(печатно) 2683-0280
Преглед на всички публикации