Икономически университет – Варна

Катедра „Славянски езици” е наследник и продължител на традициите в езиковото обучение, чието начало е поставено още с основаването на университета като Висше търговско училище през 1920 г. През 1983 г. катедрата функционира като секция на катедра „Чужди езици”, през 1990 г. е създаден подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти, а през 1991 г. се обособява катедра „Славянски езици".

Катедрата провежда езиково обучение по:

Руски език за студентите от всички специалности в бакалавърска и магистърска степен, редовно и дистанционно обучение;

  • Български език като чужд – увод в основния и специализирания език;
  • Български език за чуждестранни студенти по икономика;
  • Български език за чуждестранни студенти по програма „Еразъм”

и обучение по делова кореспонденция, което е наследник на обучението по търговска кореспонденция, започнало още през 1926 г. във Висшето търговско училище във Варна. 

Катедра „Славянски езици” осигурява обучение в ОКС "Бакалавър" по дисциплините "Създаване и управление на съдържание", "Онлайн медийни манипулации и дезинформация", "Медии и общество" в специалност "Дигитални медии и ПР" към катедра "Маркетинг" и , а в магистърска степен – дисциплините "Езикът на деловото и медийното общуване" и "Комуникации и медийна манипулация" в специалност "Реклама и медийни комуникации"

В катедрата се обучават чуждестранни преводачи от български език, работещи за Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския съд по правата. Също така се провеждат езикови курсове по руски език и български език за чужденци към ЦПО към ИУ-Варна.

Преподавателите в катедрата са автори на значителен брой монографии, студии, научни статии, учебници и речници с творчески принос в областта на българистиката, русистиката, социолингвистиката и чуждоезиковото обучение.