Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Петър Петров

Приемно време

Вторник, кабинет 318б: 11:00-13:00

Консултации

Понеделник, кабинет 318б: 14:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Публична администрация (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Международно управление на човешките ресурси и качеството Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 303 Л Спецсеминар 1 23
10:15 13:00 H-209 Л Управление на човешките ресурси в публичния сектор 35
Вторник
13:30 15:00 2-217 У Управление на човешките ресурси в публичния сектор 35
15:15 17:00 2-132 У Международно управление на човешките ресурси и качеството 42
Сряда
10:15 13:00 2-219 Л Международно управление на човешките ресурси и качеството 42, 43
Четвъртък
13:30 15:00 221 У Международно управление на човешките ресурси и качеството 43
Петък
13:30 15:00 2-219 Л Спецсеминар 1 24, 25, 26
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 4, 60 - 73.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ, Варна : Наука и икономика, 2018, 272 - 283.
Статия 2018
Vanguard Scientific Instruments in Management [Авангардни научни инструменти в управлението] : Електронно списание, Sofia : UNWE, 15, 2018, 1, 200 - 214.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените – Варна, 7, 2018, 1, 174 - 185.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Мост между средното и висшето образование : Сборник доклади, 30 септ. - 1 окт. 2016 , Варна : Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2016, 37 - 43.
Доклад 2016
Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358.
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137 - 153.
Други 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 9 - 26.
Преглед на всички публикации