Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петър Петров

гл. ас. д-р Петър Петров
Приемно време

Понеделник, кабинет 318а: 14:00-16:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 318а: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

07 май 2021, кабинет eLearn: 14:00-15:00

19 май 2021, кабинет eLearn: 15:00-16:00

22 май 2021, кабинет eLearn: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 5, ПМАВ (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 448 У Управление на човешките ресурси 34
Вторник
16:15 18:00 319 Л Академични изследвания 2 3
Сряда
09:15 11:00 2-310 У Управление на човешките ресурси 32
11:15 13:00 2-314 У Управление на човешките ресурси 33
Четвъртък
11:15 13:00 312 У Мениджмънт 10
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 4, 60 - 73.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ, Варна : Наука и икономика, 2018, 272 - 283.
Статия 2018
Vanguard Scientific Instruments in Management [Авангардни научни инструменти в управлението] : Електронно списание, Sofia : UNWE, 15, 2018, 1, 200 - 214.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените – Варна, 7, 2018, 1, 174 - 185.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Мост между средното и висшето образование : Сборник доклади, 30 септ. - 1 окт. 2016 , Варна : Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2016, 37 - 43.
Доклад 2016
Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358.
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137 - 153.
Други 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 9 - 26.
Преглед на всички публикации