Икономически университет – Варна

Катедра "Управление и администрация"

Катедра "Управление и администрация" е наследник на създадената през 1967 г. катедра "Стопанско управление". Повече от 50 години академичният състав на катедрата подготвя икономисти и мениджъри, които се реализират във всички нива на бизнеса и публичната администрация. Към настоящия момент в ОКС "бакалавър" се обучават студенти със специалност "Мениджмънт" и "Публична администрация". В ОКС "магистър" се обучават студенти от специалностите "Мениджмънт на организациите", "Публичен мениджмънт и административна власт" и "Мениджмънт на човешките ресурси". Катедрата администрира и докторска програма "Социално управление".

Преподавателите от катедрата осъществват активна изследователска и научна дейност. Техни публикации намират признание  в национални и международни научни издания. Членуват в престижни редколегии и асоциации. Консултират мениджмънта, работят по  национални и европейски проекти. Динамични са връзките и партньорствата с бизнеса и публичните организации. Представители на практиката участват активно в обучителния процес.

Катедра "Управление и администрация" има съществен принос и значими резултати в обучението в областта на управлението. Това се доказва с високия дял на реализиралите се бакалаври, магистри и докторанти. Дипломиралите се заемат управленски позиции в сферата на индустрията, услугите, комуникациите. Реализират се в сферата на маркетинга и рекламата, в банковия и финансов сектор, работят в областта на науката и образованието, в регионалното управление и държавната администрация. Голяма част от завършилите студенти създават и управляват собствен или семеен бизнес. Много добра е реализацията в чужди компании, конкурентоспособни както в България, така и в други държави.

Контакти


Мария Георгиева

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Инспектор учебна дейност

225 Б

0882 164778

katedra_su@ue-varna.bg