Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

517

0888324247

krassy_naydenova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, 15:00-17:00

Четвъртък, 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

19 май 2021, кабинет : 15:00-16:00

Основи на корпоративните финанси
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Е-литера Софт ЕООД https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=926253, 2021, 181. ISBN 978-954-2912-92-7 (online).
Монография 2020
Варна : Е-литера , 2020, 226.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 4, 13 - 36.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 441 - 451.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 82 - 87.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Статия 2018
Известия Сп. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 2, 128 - 151.
Статия 2018
Икономика 21 = Economics 21, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 8, 2018, 2, 177 - 192.
Преглед на всички публикации