Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

405

svetoslav_borisov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 405: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 405: 15:00-17:00

Финансови инвестиции
Основи на застраховането
Финансови деривати
Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването
Вид Година Публикация
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Статия 2017
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 63, 2017, 3, 197 - 213.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Доклад 2017
Финансовата наука – между догмите и реалността, Варна: Наука и икономика, 2017, 113 - 129.
Доклад 2015
Инвестиции в бъдещето : Десета научно-приложна конференция с международно участие, Варна: Териториална организация на НТС, 2015, 187 - 193.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 187 - 192.
Доклад 2014
// Следкризисният финансов маразъм в Европа и България : IV Междунар. науч. конф. = The Aftercrisis Financial Marasmus in Europe and Bulgaria : 4th Intern. Sci. Conf. : Сб. докл., 23 - 26 май 2013, Равда. - София : Изд. комплекс УНСС, 2014, с. 135 - 141.
Преглед на всички публикации