Икономически университет - Варна

Издателство

Издателски комплекс на Икономически университет – Варна

Комплексът разполага с офсетни машини и с модерна дигитална линия за отпечатване на къси тиражи. Дигиталното книгоиздаване гарантира на клиентите максимално изгодни и гъвкави условия, тъй като елиминира необходимостта от складиране на големи тиражи и дава възможност за реализацията на концепция "Print on demand"/ печат при необходимост, която използва най-мощната книгоразпределителска империя в света "Амазон"/:

Късите тиражи имат следните предимства:

  • Отпечатване пилотни екземпляри
  • Ниска цена, независимо от тиража
  • Богати възможности за избор на размери на печатното изделие
  • Елиминира рисковете от неуспешно издание

Дългогодишният опит на комплекса в книгоиздаването /повече от 20 години и над 1200 издателски единици/ и технологичното ниво на оборудване гарантират високо качество на редакторска работа и предпечатната подготовка, а също и стилно оформление на книги и учебници, които клиентите могат да получат пакетирани на посочен от тях адрес.

Издателският комплекс приема и външни поръчки за отпечатване на списания, брошури, автореферати на дисертации, плакати, флаери, визитки, листовки, дипляни, покани, каталози, акциденция.

 

Предмет на дейност на издателство "Наука и икономика" на Икономически университет - Варна е подготовка и издаване на учебници, учебни помагала, научна и справочна литература, автореферати на докторски дисертации и други вътрешни издания.

За осигуряване на процеса на обучение в Икономически университет - Варна се издават учебници и учебни помагала, съответстващи на текущите учебни планове и учебни програми.

Разпространението на научни знания се осъществява чрез публикуване на монографии, студии, статии и доклади в периодичните издания Годишник на Икономически университет - Варна, списание "Известия", библиотека "Цани Калянджиев" и сборници от научни конференции.

Научните издания на Икономически университет – Варна са форум за публично представяне на теоретични, методически, методологически и приложни изследвания и научни постижения на академичния състав от ИУ-Варна, както и от други български и чуждестранни научни организации. Те поощряват плурализма в икономическата наука, предлагат решения по важни за управленската практика въпроси, предлагат възможност за научно и кариерно израстване на публикуващите.
Изданията са отворени за научни дискусии поп проблеми с икономическа тематика, и такива, свързани с обучението на студентите и спецификата на преподавателската работа.

Научни издания на Икономически университет – Варна са:

За целите на публикационната дейност се използват следните дефиниции:

Статия – разработка по нов научен проблем, нова гледна точка към нещо познато или систематизиране и обобщаване на веяе натрупан опит и постижения в изясняването и решаването на даден научен проблем.

Студия – относително завършена научна концепция, представящя оригинално изследване на даден единично идентифициран проблем, изложен обстойно и задълбочено, която в последствие може да се доразвие в монография.

Монография - научно-изследователски труд, посветен на цялостно комплексно изследване само на един значим научен проблем (тема, задача, експеримент), разработен самостоятелно или колективно, съдържащ значими оригинални теоретични изследвания на особено високо научно равнище и притежаващ разгърната структура (съдържание).

Всички внясяни за разглеждане материали се рецензират от функциониращите към университетското издателство редкационни колегии. Редколегията е колективен орган за организиране на обсъждането, рецензирането и комплектоването на научните трудове. Състои се от утвърдени учени – хабилитирани преподаватели от ИУ-Варна. Допуска се рецензиране и от изтъкнати външни за университета преподаватели.

  • Сп. “Известия на ИУ”
  • Годишник
  • Библиотека „Проф. Цани Калянджиев”

Внасяните за разглеждане материали трябва да отговарят на утвърдените за съответното научно издание технически изисквания. Ръкописите на монографии и студии, внасяни от нехабилитирани преподаватели, се придружават от препис на протокола от заседанието на основното звено, заверено от ръководителя му.
В научните издания на ИУ-Варна се приемат за отпечатвнае ръкописи, които не са публикуване другаде. Приемането на разработка за отпечатване означава, че авторските права върху ръкописа са прехвърлени върху университетското издателство.
Отпечатването на научните трудове става в университетското издателство „Наука и икономика” и е за сметка на Икономически университет – Варна. Изданията се разпространяват чрез абонамент, свободна продажба, университетската библиотека, отдел „НИДД”, книгообмен с с национални и международни научни инстуитуции.

Във връзка с работата на Издателския съвет, на издателство "Наука и икономика" и скъсяване на сроковете за издаване на постъпващите в Издателството ръкописи, следва да се спазват регламентираните в издателските правила обеми за учебници и учебни помагала, както и описаните по-долу технически изисквания.

Технически изисквания към ръкописите