Икономически университет – Варна

Състезанието беше организирано от Икономически университет – Варна и „МенторМейт“ в сътрудничество с Община Варна

Изключение се допуска за практическите занятия на студентите от ОКС "професионален бакалавър", но само при подобряване на епидемиологичната обстановка в страната.

Проучването е дигитално чрез анонимна анкета.

Начало
14
апр

За студенти от различни специалности ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", които да представят своите умения и достижения не само в научната област, в която се обучават, но и в други области.

Форумът, който се проведе виртуално, бе организиран от Икономически университет – Варна, катедра "Правни науки"

Начало
14
апр

Посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти, привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Начало
19
апр

Заявяване на желание за участие

Начало
20
апр

Студентите, желаещи да участват в Прегледа на студентската научна дейност следва да изпратят своите доклади до 16.04.2021 г.

Начало
23
апр

За всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипломни работи и др.

Начало
31
мар

Тематиката на срещата е посветена на надзора, осъществяван от Инспектората към Висшия съдебен съвет.