Икономически университет – Варна

Център "Kариери, предприемачество и маркетинг"

Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“ (ЦКПМ) към Икономически университет – Варна е създаден през 2019 г. като естествено продължение и обединителна структура, надграждаща съществуващия от 2005 г. Кариерен център. В него функционират звената „Информационен център“ и „Университетски сайт и информационни екрани“.

Сред основните цели на ЦКПМ са:

  • предоставянето на ефективни услуги, свързани с кариерното ориентиране и развитие;
  • съдействието за успешна професионална реализация на студентите и завършилите университета;
  • създаването на система за комуникации с възпитаниците на висшето училище, която да работи за утвърждаване репутацията на ИУ – Варна.

Приоритет в дейността на ЦКПМ е партньорството с работодатели за подпомагане процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места. Във връзка с това центърът поддържа иновативната платформа UEBN (University of Economics – Varna Business Network), създадена през 2015 г. с цел да се скъси дистанцията между студентите, бизнеса и университета. Тя изпълнява ролята на инкубатор за множество професионални възможности. ЦКПМ има водеща роля в професионалното ориентиране и подготовката на студентите за тяхното кариерно развитие. В него работят сертифицирани кариерни консултанти, които извършват безплатно индивидуално и групово кариерно консултиране за кандидат-студенти, студенти и завършили ИУ – Варна.

Освен това ЦКПМ координира:

  • маркетинговите дейности, свързани с обявяване, обновяване и създаване на мултимедийно, аудиовизуално, графично и текстово съдържание за целите на кандидатстудентските кампании в ИУ – Варна;
  • създаването на мултимедийно, аудиовизуално, графично и текстово съдържание с цел попуряризиране на ползотворни партньорства, добри практики в образователния процес и др.;
  • поддържането на мрежа от контакти с вътрешни и външни експерти по отношение на организирането и провеждането на предприемачески инициативи и др.

Към ЦКПМ функционират:

  • Акселератор на Икономически университет – Варна UEVA (University of Economics Varna Accelerator). Той е направление в дейността на центъра, насочено към утвърждаване на студентското предприемачеството.
  • Клуб „Алумни и партньори“ към Икономически университет – Варна, който е доброволна организация на завършилите висшето училище, както и на негови партньори, които допринасят за изпълнение на мисията и реализиране на целите на университета и клуба.

Екип


Ивелина Тодорова-Янкова

Ивелина Тодорова-Янкова

Ивелина Тодорова-Янкова

Директор Център "Кариери, предприемачество и маркетинг"

Кариерен център

+359 882164730

ivelina.a.todorova@ue-varna.bg

Елица Виденова

Елица Виденова

Елица Виденова

Експерт "Връзки с обществеността"

Информационен център, Студентска улица

+359 882164609

pr_expert@ue-varna.bg

Гергана Вълкова

Гергана Вълкова

Гергана Вълкова

Експерт, професионално/кариерно ориентиране

Кариерен център

+359 882164807

gergana.valkova@ue-varna.bg

Виктория Лилова

Виктория Лилова

Виктория Лилова

Експерт "Реклама"

Кариерен център

+359 884544651

reklama@ue-varna.bg

Стойчо Стойчев

Стойчо Стойчев

Стойчо Стойчев

Видеооператор

H-112

+359 888926035

s.stoychev@ue-varna.bg

Златомир Иванов

Златомир Иванов

Златомир Иванов

Анализатор, проучване вътрешен пазар

Информационен център

+359 882164656

zlatomir.ivanov@ue-varna.bg

инж. Мариана Николова

инж. Мариана Николова

инж. Мариана Николова

Програмист, уеб сайтове

67

+359 882164814

webmaster@ue-varna.bg

Йоанна Живкова

Йоанна Живкова

Йоанна Живкова

Организатор дейности

Информационен център

+359 52800890

infocenter@ue-varna.bg

Кристи-Анна Крумова

Кристи-Анна Крумова

Кристи-Анна Крумова

Организатор дейности

Информационен център

+359 52800890

infocenter@ue-varna.bg

Соня Маноловска

Соня Маноловска

Соня Маноловска

Организатор дейности

Информационен център

+359 52800890

infocenter@ue-varna.bg

Жанина Топалова

Жанина Топалова

Жанина Топалова

Организатор дейности, акселератор

Кариерен център

+359 882164880

zhanina.topalova@ue-varna.bg