Икономически университет – Варна

Семестриални такси за държавна поръчка

 

Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър"

 

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

 

Редовно обучение - за специалности от професионално направление "Туризъм", за завършилите:

  • същата специалност (СС) - 265 лв.
  • стопански, правни науки и управление (СПНУ) - 265 лв.
  • завършилите други направления и други области на висшето образование (ДНДО) - 265 лв.
  • завършилите колежи в същото професионално направление (СПН) в ОКС "професионален бакалавър" - 265 лв.

Редовно обучение - за специалности от професионално направление "Информатика и компютърни науки ", за завършилите:

  • същата специалност (СС) - 500 лв.
  • други направления и други области на висшето образование (ДНДО) - 500 лв.

Студентите от ДНДО и СПН, прием 2019/2020 г., ползващи за първите два семестъра на обучението си държавна поръчка, за третия семестър заплащат такса за платен прием.

Новоприетите студенти от ОКС "магистър" заплащат таксите при записването си.

При заличаване преди началото на учебната година на студент, приет в държавна поръчка, внесената такса не се възстановява (чл. 18, ал. 3 от Правилника за прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" за учебната 2019/2020 г.).

След започване на учебната година внесена такса не се връща (чл. 18, ал. 4 от Правилника за прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" за учебната 2019/2020 г.).