Икономически университет – Варна

Документи за кандидатстване

Кандидат-магистрите подават следните документи:

1. диплома-оригинал за придобита ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" и копие на същата (след проверка от длъжностното лице копието се оставя за съхранение към описа; оригиналът на дипломата се връща на кандидата). Кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища представят нотариално заверено копие на дипломата с всички необходими заверки съгласно международно-правните норми и легализиран превод на същата, както и решение на академичния съвет на ИУ-Варна за признаване на придобито висше образование;

2. студентска книжка – за завършилите ИУ-Варна, които не са получили диплома за завършена образователно-квалификационна степен;

3. академична справка – за завършилите други висши училища, които не са получили дипломите си; в академичната справка е необходимо да са посочени среден успех от следването, оценка от държавен изпит, специалност и професионално направление, година на дипломиране;

4. заявление - състезателен картон (по образец, валиден само за ИУ-Варна);

5. документ за самоличност;

6. документ (диплома за завършена ОКС или международно признат сертификат), удостоверяващ владеенето на чужди езици – за специалностите с обучение на чужд език;

7. документ за внесена такса за участие в кандидатстудентския прием;

8. документ, удостоверяващ обстоятелства за освобождаване от такса за кандидатстване на: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70  и над 70 на сто, военноинвалиди и военнопострадали, кръгли сираци, лица които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на закона за закила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;

9. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

10. декларация за смяна на имена (в случай, че съществуват различия в имената на кандидата по диплома за завършено образование и документ за самоличност).

Подаването на документите може да бъде и през online платформата за кандидатстване в ИУ - Варна, след предварителна регистрация. Online кандидатстването се приема за успешно, когато данните на кандидата са верифицирани от оторизирани лица. При кандидатстване през online платформата, кандидатите са длъжни да изпишат вярно всички указани реквизити и да прекачат копие на дипломата си, с която кандидатстват както и документ удостоверяващ внесена такса за участие в кандидатстудентския прием.

При условие, че кандидатстващият притежава дипломи за няколко степени на висше образование, може да кандидатства само с една от тях, по избор.

Документите за кандидатстване се подават лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което се оставя на съхранение заедно с документите на кандидата.

Подадените кандидат-студентски документи важат за кандидатстване едновременно за всички обявени места, при условие че са записани със съответните шифри в състезателния картон.

След подаване на документите не се допускат промени в състезателния картон.

Не се приемат кандидат-студентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

Отговорността за подреждането на магистърските специалности и формите на обучение в състезателния картон е изцяло на кандидат-магистъра. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, а не тяхното словесно описание.