Икономически университет – Варна

Втора специалност

Кандидатстването за обучение в друга специалност може да стане след като студентът вече е записан за обучение в първата специалност.

За паралелно обучение по две специалности могат да кандидатстват всички студенти, с изключение на тези от групата на ДНДО и СПН. 

Избраните магистърски специалности от кандидата следва да бъдат в различна форма на обучение.

При кандидатстване по две специалности се спазва изискването за успех "Добър" (3.50) от дипломата за завършена предходна ОКС.

В случай, че втората избрана специалност е с обучение на чужд език, кандидатът следва да удостовери нивото на владеене на чужд език.

При обучение по две специалности, за обучението по втората специалност не важи преференциалната такса за "Отличен" успех.