Икономически университет - Варна

Втора специалност

Кандидатстването за обучение в друга специалност може да стане след като студентът вече е записан за обучение в първата специалност.

За паралелно обучение по две специалности могат да кандидатстват всички студенти, с изключение на тези от групата на ДНДО и СПН. 

Избраните магистърски специалности от кандидата следва да бъдат в различна форма на обучение.

При кандидатстване по две паралелни специалности се спазва изискването за успех "Добър" от дипломата за завършена предходна ОКС.

В случай, че втората избрана специалност е с обучение на чужд език, кандидатът следва да удостовери нивото на владеене на чужд език.