Икономически университет – Варна

Платено обучение

За обучение срещу заплащане могат да кандидатстват всички, завършили в редовна, дистанционна и задочна форма на обучение ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър", придобита от акредитирани по тази форма висши училища, които имат успех не по-малко от "добър" (3.50) от диплома за завършена степен на висшето образование, съгл. чл. 21, ал. 4 на ЗВО.

Кандидат-студентите за придобиване на ОКС "магистър" имат право да кандидатстват едновременно за всички специалности и форми на обучение срещу заплащане.

Задочната и дистанционна форма в ОКС "магистър" се прилагат само за платено обучение.