Икономически университет – Варна

Държавна поръчка

Право на държавна поръчка за дадена магистърска специалност имат придобилите ОКС "бакалавър", кандидатстващи в редовна форма на обучение въз основа на утвърдените от Министерски съвет планови места и в съответствие с плана за прием на ИУ-Варна.

Кандидатите за професионално направление "Информатика и компютърни науки", завършили други направления и други области на висшето образование (ДНДО), имат право да ползват държавна поръчка за първите два семестъра на обучението си в редовна форма, а за третия семестър заплащат дължимата семестриална такса за платено обучение.

Придобилите ОКС "магистър" могат да кандидатстват за държавна поръчка в случай, че предходната им магистърска степен е придобита при обучение срещу заплащане, съгласно чл. 91, ал. 7, т. 2 от ЗВО.

Не се допуска да кандидатстват за държавна поръчка студенти, които са били записани държавна поръчка в предходни години на кандидатстване, съгласно ЗВО.

 

За учебната 2020/2021 година прием на студенти в ОКС „магистър“
за обучение по държавна поръчка ще се осъществява, както следва:

 

Професионални направление и специалности

Категории студенти

СС

СНУ

ДНДО

СПН

За всички специалности от професионално направление „Икономика“

За всички специалности от професионално направление „Администрация и управление“

Специалности от професионално направление „Туризъм“

Специалности от професионално направление „Информатика и компютърни науки“

0 * 6 0

Мобилни и уеб технологии

0 * 6 0

 

Забележка:

СС – в тази категория попадат студенти, които кандидатстват за обучение в магистърска специалност, която съвпада със завършената в ОКС „бакалавър“;

СНУ – в тази категория попадат студенти, завършили специалности от професионални направления:  3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм;

ДНДО – в тази категория попадат студенти, завършили специалности в други направления и други области на висшето образование, както и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки” като: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 3.6. Право.

СПН – в тази категория попадат притежаващите ОКС „професионален бакалавър“, за придобиването на която се изискват не по-малко от 180 кредита със срок на обучение, не по-малък от три години. Те имат право да кандидатстват единствено в магистърски специалности от същото професионално направление, съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“ съгл. чл. 42, ал. 6 от ЗВО.