Икономически университет – Варна

Учебни дисциплини

"Физическо възпитание"

"Физическо възпитание" за специалност "Международен бизнес с преподаване на английски език"

"Физическо възпитание" за специалност "Международен туризъм с преподаване на руски език"

Дисциплината има за цел укрепване здравето на студентите, повишаване на физическата кондиция, формиране на двигателна култура и спортно-технически умения. Студентите се обучават и усъвършенстват в правилознание, техника и тактическа подготовка на спортовете: волейбол, баскетбол, тенис на маса и фитнес. Чрез овладяване на специфични двигателни умения се цели да се намери противодействие на все повече задълбочаващата се тенденция за обездвижване на хората, занимаващи се с интелектуален труд, също както и на натрупаната умора и стрес. Друга, не по-маловажна цел е чрез придобиването на теоритични познания този двигателен стереотип да не остане само част от обучението по време на следването, а да се превърне в неразривна част от жизнения цикъл на бъдещия специалист.