Икономически университет – Варна

Научно-внедрителски институт за иновации в туризма