Икономически университет – Варна

Често задавани въпроси

По всички канали за връзка с Икономически университет – Варна ежедневно постъпват въпроси,  свързани с учебния процес и останалите дейности във висшето училище.  Някои от тях са породени от промените в организацията на работа предвид извънредното положение в страната. За Ваше улеснение обобщихме отговорите на най-често задаваните въпроси  в следните направления:

 1. Учебен процес (ОКС "бакалавър" и "магистър", електронно базирано и дистанционно обучение);
 2. Кандидатстудентски прием;
 3. Международно сътрудничество, Еразъм+;
 4. Докторанти и научноизследователска дейност (вкл. Студентска научна конференция);
 5. Общежития и стипендии;
 6. Библиотека.

Отговор: Необходимо е да се свържете с инспектора на обслужваната специалност - по ел.поща или чрез обаждане на посочените телефонни номера от страницата на университета. Инспекторите ще изискат попълване на заявления, подпис, сканиране и изпращане по e-mail. След извършването на услугата по издаването на документа студентите се уведомяват, че е готов и заявяват на куриерска фирма доставянето на документа за тяхна сметка.

Отговор: Графикът за провеждане на изпитните сесия за летния семестър на учебната 2019/2020 г. е публикуван в сайта на университета. Може да видите на: https://ue-varna.bg/bg/news/item/475

Отговор: Явяването на изпити от предходни учебни години, както и явяване за повишаване на оценки ще се осъществи на датите на редовната лятна изпитна сесия на 4 курс и завършващите студенти от ОКС "магистър", като следите актуалната информация, която се публикува на страницата на ИУ - Варна.

Въпроси за ОКС "магистър"

Отговор: Не, кандидатства се с успех от дипломата за завършена степен на висшето образование, който се формира като средноаритметична стойност от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Отговор: Минималният успех за кандидатстване в ОКС "магистър" за обучение срещу заплащане е Добър – 3.50  от дипломата за завършено образование.

Отговор: Да, като в този случай, магистърските програмите предлагат подготвителен семестър, в който се изучават фундаментални икономически дисциплини.

Отговор: Да, като втората специалност следва да бъде в различна форма на обучение.

Отговор: Признаването на дисциплини в степен "магистър" се прилага, ако студентът е изучавал или завършил друга магистърска специалност. Ако студентът е завършил бакалавърска степен, признаването на изпити е приложимо само за дисциплини от блок "Фундаментални дисциплини" и "Специални дисциплини". Не се признават изпити от степен "професионален бакалавър" за изпити по дисциплини от степен "магистър".

Отговор: Да, по време на обучението в ОКС "магистър" можете да се възползвате от програма "Еразъм+", като обучението в чужбина е минимум 3 месеца и максимум 12 месеца. В ИУ – Варна подборът на участници се извършва от отдел "Международно сътрудничество".

Отговор: До разработка на дипломна работа се допускат само тези студенти, които имат успех над Мн. добър - 4.50 от курса на следването.

Въпроси за Център за електронно и дистанционно обучение

Отговор: Подробни инструкции за регистрация в платформата за електронно обучение eLearn (https://e-learn.ue-varna.bg) можете да намерите на следния адрес

Отговор: Платформата за електронно обучение eLearn е обвързана с университетската информационна система "Студентско състояние". За да генерирате нова парола към даден студентски профил, моля, последвайте следния адрес.

Отговор: Следва да се обърнете към екипа на Центъра за електронно и дистанционно обучение. Координати за връзка можете да намерите на следния адрес.

Отговор: За да бъдете записан/а към изучаваните от Вас дисциплини, моля, обърнете се към екипа на Центъра за електронно и дистанционно обучение. Координати за връзка можете да намерите на следния адрес.

Отговор: Да, провеждаме. Може да се регистрирате за такъв изпит в Онлайн платформата за кандидатстване в меню Изпити на този линк: https://ksp.ue-varna.bg/exams/, като е нужно да изберете дата и предмет, на които да се явите. Необходимо е да заплатите такса за изпита в размер на 50 лева. Таксите внасяте по сметка на университета:

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
Основание на плащането: персонален код, генериран от системата

Отговор: Персоналният код е видим след вход в Онлайн системата за кандидатстване, в меню "Моите изпити", бутон "Инструкции за плащане"

Отговор: Платежният документ следва да бъде прикачен в Онлайн системата за кандидатстване, след вход в профила на кандидат-студента, в меню "Моите изпити" срещу избрания изпит.

Отговор: Кандидат-студентите, които притежават диплома за средно образование, издадена след 2007 г. могат да използват оценка от ДЗИ, без значение по кой предмет (при балообразуването ще се вземе по-високата оценка от ДЗИ). Всички кандидат-студенти завършили преди 2008 г. не могат да кандидатстват използвайки оценка от ДЗИ. Тези кандидат-студенти трябва да се явят на кандидатстудентски изпит по един от следните предмети: Български език и литература, География на България, Математика или Икономика.

Отговор: Документи за кандидатстване може да подадете чрез сайта на Икономически университет – Варна > Прием > Бакалавър > Онлайн кандидатстване или директно в Онлайн система за кандидатстване

Отговор: Заплащането на таксата за електронен изпит (50 лв.) и кандидатстудентската такса (60 лв.), следва да се преведат по банков път на тази сметка:

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

Отговор: Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

 • Средния успех от диплома за средно образование
 • Оценката по български език и литература от дипломата за средно образование
 • Оценката по математика от дипломата за средно образование
 • Оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит или оценка от ДЗИ, или резултат от олимпиада
 • Кандидатстващите за специалностите с преподаване на чужд език, следва да докажат ниво на владеене на английски или руски език, чрез сертификат или чрез оценка минимум Мн. добър 5 от ДЗИ по английски или руски език.

Отговор: Организацията на обучението на студентите в дистанционна форма включва присъствени периоди, провеждани от преподавателския екип на водещата катедра за съответната магистърска или бакалавърска специалност и неприсъствена част от учебните занятия: самоподготовка, синхронна и асинхронна комуникация с титуляри и асистенти, полагане на тестове, подготовка на курсови работи, проекти и др. При обучението в дистанционна форма се използва платформата Moodle. Повече за дистанционното обучение може да намерите тук: http://moodle.ue-varna.bg/

Отговор: Не, няма значение. Може да платите в клон на всяка банка, по нашата банкова сметка.

Отговор: Не, няма да можете да направите това. Последователността е: изпит > регистрация > кандидатстване > класиране > потвърждаване и записване.

Отговор: За съжаление това не е възможно. Заплащането (потвърждаване) става до три работни дни след излизане на класирането. Тук може да видите и Семестриални такси по специалности

Отговор: Да, със студентска книжка, за завършилите ИУ-Варна или академична справка, за завършилите други висши училища.

Отговор: Обучението в почти всички университети партньори по програмата е дистанционно и трябва да бъде уточнено с приемащата институция. Отчитането ще бъде съобразено с новата ситуация и ще бъде индивидуално за всеки студент според представените документи.

Отговор: Предвид извънредното положение в страната и противоепидемичните мерки в Икономически университет – Варна залата за хранене в академичната сграда ще работи при специален режим от 21 април до 13 май 2020 г. В опаковки за еднократна употреба ще се осигуряват хранителни пакети, които няма да се консумират на територията на университета. Ще се предлагат обяд и вечеря в часовете от 11:30 до 14:30 и от 17:30 до 19:30. Друг вариант е да се поръча храна за дома от ресторанти и заведения, предлагащи тази услуга. Добра препоръка е да се приготвя храна в домашни условия.

Отговор: Не, към момента този тип разходки не са позволени от властите.

Отговор: Да, можете, при положение, че спазвате графика на своите занятия и участвате в тях.

Отговор: В подобен случай ще имате право на поправителен изпит. Ако и той е неуспешен, няма да получите съответните кредити, докато не положите успешно изпита във Вашата институция след завръщането Ви.

Отговор: За да кандидатсвате в докторантура, е необходимо да имате диплом за ОКС "магистър", като областта на висше образование / професионалното направление, което сте придобили, няма отношение към процеса на кандидатстване и обучение.

Отговор: Студентите, явили се на държавна изпитна сесия за ОКС "магистър" и успешно издържалите, могат да кандидатстват като в срока на конкурса представят академична справка от висшето училище, което са завършили. Студентите от ИУ – Варна могат вместо академична справка да представят и уверение, удостоверяващо дипломирането им. Кандидатствалите с академична справка или с уверение са длъжни да представят в отдел НИДД дипломата си (оригинал и копие), непосредствено след като я получат. Оригиналът на дипломата се представя само за проверка и се връща веднага на кандидата.

Отговор: Не е възможно. Всяка докторска програма се води от различна катедра и изпитите са по различни тематични програми (конспекти). Изпитът по специалността е едновременно за всички докторски програми.

Отговор: Можете да кандидатствате по общия ред, като задължително условие е Вашата диплома и придобитото образование да бъдат признати в Република България. Важно е да се отбележи, че признаването е процес, различен от превода и легализацията на дипломата.

Отговор: При всеки обявен конкурс ИУ – Варна публикува списък с Необходими документи, които може те да намерите тук: https://ue-varna.bg/bg/p/8285

Отговор: За да участвате в конкурса за докторанти, следва да платите такси за явяване на изпити 1) изпит по специалността и 2) изпит по чужд език в размер на 60.00 лв. за всеки от тях. Платежните документи за внесена такса се представят в отдел НИДД. При първоначалното подаване на документи дължите таксата само за изпита по специалността, а за изпита по чужд език таксата се изисква след успешно положения първи изпит по специалността.

Отговор: Тематичната програма (конспект, задължителна и препоръчителна литература за подготовка) се изпраща на всички кандидати едновременно след края на срока за прием на документи. Кандидатите получават уведомително писмо, тематична програма, критерии за оценка на съответната катедра и критерии за оценка за изпита по чужд език.

Отговор: Няма ограничения в броя на явяванията Ви на конкурсен изпит за докторант. Незадоволителната Ви оценка на предишен конкурс не е пречка за следващо явяване.

Отговор: Няма определен постоянен брой места. За всяка академична година катедрите обявяват брой места за тяхната специфична докторска програма, които ако в редовния прием останат незаети, могат да бъдат преобявени за следващия конкурс в същата академична година.

Отговор: Да, докторантите, зачислени в редовна форма на обучение, имат право да получават месечна стипендия, като тази стипендия не е обвързана с успеха от положените изпити.

Отговор: За общежитие се кандидатства чрез онлайн регистрация в университетската информацияонна система WebStudent или на място чрез попълване на заявление (купува се от книжарницата).

Отговор: Да, по  уважителни причини. За целта е необходимо да се депозира заявление до ръководителя на катедрата, което да бъде гласувано с решение на катедрения съвет и предложно за обсъждане във Факултетния съвет (ФС). Удължаването се прави  с решение на ФС и заповед на ректора. Срокът на докторантурата може да бъде удължаван, но не повече от една година.

Важно е да се отбележи, че в срока на удължаване докторантът дължи такса за периода на удължаване, а на редовните докторанти не се изплаща стипендия.

Отговор: Да, по уважителни причини, като за целта е необходимо да се депозира заявление до ръководителя на катедрата, което да бъде гласувано с решение на катедрения съвет и предложно за обсъждане във ФС. Прекъсването се прави с решение на ФС и заповед на ректора срокът на докторантурата може да бъде удължаван, но не повече от една година.

Отговор: Да, преди изтичане на срока на обучение като за целта е необходимо да се депозира заявление до ръководителя на катедрата, което да бъде гласувано с решение на катедрения съвет и предложно за обсъждане във ФС. С решение на ФС и заповед на ректора докторантът се отчислява от докторантура без право на защита.

Отговор: Индивидуалният учебен план се изготвя от докторантите под ръководството на научните им ръководители и се обсъжда и приема на заседание на катедрата до 3 месеца от зачисляването. Индивидуалният учебен план се приема от ФС по предложение на ръководителя на съответната катедра. Индивидуалният учебен план се утвърждава от ректора.

Отговор: Докторантите имат право:

 1. да се преместват в друг университет или друга научна организация с решение на ФС и заповед на ректора;
 2. да се преместват в друга форма на обучение с решение на ФС и заповед на ректора;
 3. да избират учебни дисциплини при условията, определени от докторантския стандарт и докторската програма;
 4. да получават квалифицирана помощ и ръководство;
 5. да участват в научноизследователската дейност на ИУ – Варна;
 6. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на ИУ – Варна;
 7. да ползват студентските общежития, столове, медицинско обслужване, както и цялата база на ИУ – Варна за учебна, научноизследователска, спортна и културна дейност при условия, определени от държавата и ИУ – Варна;
 8. да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности за защита и удовлетворяване на своите интереси, както и да членуват в международни организации, чиято дейност не противоречи на законите на Република България;
 9. да ползват ваканция не по-малко от 30 дни в рамките на една учебна година;
 10. да получават стипендии, ако отговаря на съответните изисквания на ЗВО.

Отговор: Промяна на темата на дисертационния труд (и на научния ръководител) се допуска по изключение, но не по-късно от 3 месеца преди датата на откриване на процедурата. Промяната се извършва със заповед на ректора, въз основа на решение на ФС по предложение на съвета на катедрата.

Отговор: При предсрочно изпълнение на всички задължения от индивидуалния учебен план (придобити не по-малко от 130 кредита) и след вземане на решение за откриване на процедура за защита на дисертация срокът на докторантурата може да бъде съкратен. Отчисляването на докторантите в този случай става със заповед на ректора, считано от датата на откриване на процедурата за защита на дисертационния труд. Правото за защита може да бъде упражнено в срок от не повече от 5 години. Обучението на докторантите завършва с процедура, на която се обсъжда окончателния вариант на дисертацията и се взема решение за отчисляване с право на защита.

Отговор: До 1 месец след изтичане на крайния срок на обучението докторантът се отчислява от докторантура със заповед на ректора при следните условия:

 • ако е изпълнил всички дейности по обучението, положил е успешно изпитите в индивидуалния учебен план, дисертационният труд е обсъден в първичното звено с положително становище и е придобил не по-малко от 130 кредита, се отчислява с право на защита за срок от пет години и последващо откриване на процедура за придобиване на образователната и научна степен "доктор";
 • ако е положил успешно всички изпити от индивидуалния учебен план, но не е изпълнил всички дейности от образователната и научна програма и е придобил не по-малко от 70 кредита, се отчислява с право на защита за срок от пет години;
 • ако докторантът не е изпълнил дейностите по обучението, включително и полагане на изпитите, определени в индивидуалният учебен план и е придобил по-малко от 70 кредита, се отчислява без право на защита.

Отговор: Всички студентите се настаняват в студентските общежития след класиране. Класирането се извършва ежегодно въз основа на успеха от предходната учебна година (за новоприетите студенти се отчита балът от кандидатстудентския прием).

Чуждестранните студенти – първи курс, приети по реда на ПМС 103 и 228, ако желаят, могат да бъдат настанени в студентските общежития на Икономически университет – Варна. Чуждестранните студенти – втори и по горен курс, кандидатстват по общия ред.

Настаняването в студентските общежития е всеки ден от 8:00 до 16:30 ч., без събота и неделя. В началото на учебната година се извършва по график.

Отговор: Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, държавна поръчка, на които не е налагано наказание "отстраняване от общежитие".

Отговор: За общежитие се кандидатства чрез онлайн регистрация в университетската информацияонна система WebStudent или на място чрез попълване на заявление (купува се от книжарницата).

Отговор: Студентите могат да участват в класиране само, ако са положили успешно всички изпити по учебен план.

Отговор: Без класиране в студентските общежития на ИУ – Варна се настаняват:

 1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 6 и 10 от ЗВО;
 2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 от ЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал. 6 и 10 от ЗВО и са:
  • несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
  • студенти с неизвестен или починал родител;
  • несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;
  • студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;
  • студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа;
 3. български граждани – редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;
 4. чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет – през първата година от обучението си.
 5. При наличие на свободни места през учебната година студентите могат да бъдат настанени без класиране до заемане на свободните места.

Отговор: На основната страница на библиотеката има бутон „Какво дължа?“, където след попълване на личните ви данни, може да видите задълженията си към библиотеката, както и на профила си в WebStudent >> Библиотека >> Заети книги.

Отговор: Всички читатели, които имат да връщат книги и учебници могат денонощно да ползват автомата за връщане на книги, който е във фоайето пред Заемна служба, на 5-ти етаж.

Отговор: Библиотеката предлага отворен достъп до дигитализираните документи в електронния си каталог за всички свои студенти, преподаватели и служители. Достъпни за четене са пълните текстове на учебници, книги, статии и доклади.

Отговор: Библиотеката предлага отдалечен достъп до някои научни бази, подпомагащи обучението на студенти и изследователи. Детайлна информация за всеки достъпен ресурс можете да получите, като последвате връзката - Отдалечен достъп до електронните ресурси на ИУ – Варна

Отговор: Студентите, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги, преди подаване на документите си за дипломиране. Студенти, които имат задължения към библиотеката няма да бъдат допускани до държавна изпитна сесия. След подаване на заявление за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа читателската карта се блокира и не могат да се заемат книги за дома. Може да се ползва читалнята на библиотеката, където има екземпляри от всички книги, които библиотеката притежава library@ue-varna.bg

Отговор: Наемът е 60 лв. на месец за човек, настанен в двойна или тройна стая, и 70 лв. за човек, настанен в единична стая. Консумативите ток и вода не са включени в наемната цена.

Отговор: Студентите внасят депозит в началото на всеки семестър. От сумата на внесените депозити се покриват установени в срока за пребиваване в студентското общежитие щети. При липса на такива депозитът се възстановява по банкова сметка на студента до 30 дни след подаване на заявление при управителя на общежитието.

Отговор: Студентите, на които им предстои стаж, през текущата учебна година могат да кандидатстват за общежитие.

Отговор: Банковият документ за платена такса за общежитие трябва да бъде на Вашето име. Не вписвайте имената на родителите си или на други Ваши посредници!

Въпроси за стипендии

Отговор: Стипендиите се изплащат до 5-о число на следващия месец.

Отговор: Стипендиите се превеждат по банков път, по банкови сметки на студентите и докторантите, разкрити в избрана от тях банка. Банковите сметки се попълват от студента при кандидатстването в онлайн университетска информационна система WebStudent.

Отговор: Стипендиите, които се отпускат за студентите български граждани са разделени в 3 категории:

 • Стипендии за предимствени групи
 • Стипендии на общо основание:
  • Стипендия по успех
  • Стипендия по успех и доход
 • Стипендии за приоритетни професионални направления

Отговор: Студентите от предимствени групи могат да получават стипендия за предимствена група или стипендия на общо основание.

Стипендиите на общо основание са два вида, като всеки студент, отговарящ на условията, може да кандидатства и за двете стипендии, но може да получава само една от тях.

Стипендията за приоритетни професионални направления може да се получава, независимо дали студентът получава някоя от другите видове стипендии.

Отговор: За тази стипендия могат да кандидатстват:

 • Несемейни студенти без двама родители;
 • Студенти с трайни увреждания 50 и над 50%;
 • Студенти с двама родители, които са с трайни увреждания 50 и над 50%;
 • Студенти с един починал родител и един родител, който е с трайни увреждания 50 и над 50%;
 • Студентки-майки с дете до 6-годишна възраст;
 • Студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата;
 • Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

На студентите от предимствените групи стипендии се отпускат без класиране.

Отговор:

 • Студентите от предимствените групи получават стипендия 140 лв. на месец;
 • Стипендия на общо основание и стипендия за приоритетни направления е 140 лв.;
 • Студентите, приети по реда на ПМС 103, получават стипендия 240 лв.;
 • Докторантите получават стипендия в размер на 1000 лв.

Отговор: Кандидатстването се извършва чрез регистрация в WebStudent - университетска информационна система на ИУ-Варна и прикачване на сканирани документи, когато е необходимо.

Сроковете за подаване се определят и обявяват всеки семестър.

Отговор: За стипендия се кандидатства в началото на всеки семестър, като сроковете са публикувани на страницата на университета и се актуализират поне 3 седмици преди началото на приема на документи.

Отговор: Могат да кандидатстват студенти в редовно обучение – държавен прием, които са записали текущия семестър (заверили студентската си книжка) и са положили успешно всички изпити до момента. Минималният успех за кандидатстване е 4.00.

Отговор: Всички студенти с успех най-малко 4.00 участват в класиране, но получават само класираните. Броят им зависи от отпуснатите за съответния семестър стипендии.

Отговор: Кандидатстване извън обявените срокове се допуска целогодишно при възникване на събитие, поставящо студента в предимствена група.

За всички други видове стипендии са в сила обявените срокове и извън тях документи не се приемат.

Отговор: На основната страница на библиотеката има бутон „Какво дължа?“, където след попълване на личните ви данни, може да видите задълженията си към библиотеката, както и на профила си в WebStudent >> Библиотека >> Заети книги.

Отговор: Всички читатели, които имат да връщат книги и учебници могат денонощно да ползват автомата за връщане на книги, който е във фоайето пред Заемна служба, на 5-ти етаж.

Отговор: Библиотеката предлага отворен достъп до дигитализираните документи в електронния си каталог за всички свои студенти, преподаватели и служители. Достъпни за четене са пълните текстове на учебници, книги, статии и доклади.

Отговор: Библиотеката предлага отдалечен достъп до някои научни бази, подпомагащи обучението на студенти и изследователи. Детайлна информация за всеки достъпен ресурс можете да получите, като последвате връзката - Отдалечен достъп до електронните ресурси на ИУ – Варна

Отговор: Студентите, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги, преди подаване на документите си за дипломиране. Студенти, които имат задължения към библиотеката няма да бъдат допускани до държавна изпитна сесия. След подаване на заявление за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа читателската карта се блокира и не могат да се заемат книги за дома. Може да се ползва читалнята на библиотеката, където има екземпляри от всички книги, които библиотеката притежава library@ue-varna.bg