Икономически университет – Варна

Политика по качество

Ръководството и академичният състав на Икономически университет – Варна (ИУ – Варна) са заявили и поддържат своята Политика по качеството в съответствие с мисията на учебното заведение за утвърждаване на ИУ – Варна като водеща образователна и научна институция с утвърдена идентичност в образователното пространство, която поставя младите, обучението и културата в центъра на своята социална и икономическа отговорност; чрез използване на интелектуалния си капитал, широката световна партньорска мрежа и значимите връзки с глобални бизнеси насърчава иновациите, дигитализацията, разширява хоризонтите за учене и професионална реализация и предлага конкурентоспособни бизнес решения с устойчив ефект.

ИУ – Варна чрез своята Политика по качеството разглежда осигуряването на качеството на обучение като част от стратегическото управление на образователната институция в интерес на обществените потребности. Висшето ръководство на институцията и нейните структурни звена носят отговорност за развитието на културата по отношение на качеството.

Политиката по качеството, в съответствие с Мандатната програма на ИУ – Варна, е насочена към предоставяне и поддържане на високо професионално равнище на образователната дейност във всички степени и форми на висшето образование, научноизследователската дейност, продължаващо и допълнително образование.

ИУ – Варна е изградил и прилага политика за осъществяване на взаимовръзка между научните изследвания и обучението в рамките на националния и институционалния контекст, като отчита влиянието на вътрешните и външни обстоятелства, включително и изискванията на всички заинтересовани страни.

ИУ – Варна гарантира спазването на академичните свободи и е създала условия за нетърпимост към прояви на дискриминация и академични измами. Институцията прилага своя Етичен кодекс за академично единство и е създала функционираща комисия, осигуряваща неговото прилагане от академичната общност.

ИУ – Варна е разработил, внедрил и поддържа, с активното участие на целия ръководен и изпълнителски състав, Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт EN ISO 9001, включваща в себе си и Вътрешната система за качеството на обучението и на академичния състав.

Системата за управление на качеството, както и вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение, е в непрекъснато съответствие с целите, принципите и насоките на Стандартите за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование, с действащото законодателство на Република България и вътрешните нормативни документи на ИУ – Варна по отношение на висшето образование, с което се цели да се осигурят категорични доказателства за това, че предоставянето на качествено обучение е обект на непрекъснат контрол и подобрение.

Осигуряването на ефективност на Вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението в ИУ – Варна се извършва на базата на постоянни анализи на информация за удовлетвореността на потребителите и ползвателите на образователни и научни услуги, на мислене, основано на риска, и се постига чрез прилагане на процедури за вътрешен одит на качеството.

Реализирането на Политиката по качеството е базирано на следните принципи:

 • Насоченост към клиентите чрез непрекъснато повишаване на качеството на обучение в ИУ – Варна в отговор на потребностите на икономиката и обществото от квалифицирани кадри.
 • Лидерство, ангажираност и активно участие на ръководството, академичния състав, служителите и студентите в академичния живот и подобряване качеството на обучение.
 • Непрекъснато подобряване на процесите и дейностите в системата за управление на качеството чрез адаптивност към променящите се условия на средата, обективност и безпристрастност при вземане на решения, основани на доказателства и отговорност при изпълнението на задълженията, свързани с ИУ – Варна.
 • Прилагане на базирано на риска мислене и процесен подход чрез приемственост, основана на академичните традиции и установените добри практики.
 • Управление на взаимоотношенията с всички заинтересовани страни и поддържане на позитивен имидж на университета сред целевите и широките аудитории на ИУ – Варна за установяване и развитие на ползотворни, взаимноизгодни и устойчиви взаимоотношения с партньорите на университета в образователната сфера, бизнеса, публичната администрация и с всички заинтересовани институции в страната и чужбина.

Политиката по качеството, интегрирана с Политиката за развитие на ИУ – Варна, се реализира чрез изпълнение на следните цели:

 • Формиране на теоретични и практически знания, умения, високо професионално съзнание и богата икономическа и предприемаческа култура у студенти и докторанти, приложими в динамичната социално-икономическа среда. Непрекъснато осигуряване на актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения, обвързани с пазара на труда.
 • Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите на обучаваната генерация студенти и дигиталната трансформация на образованието.
 • Осъществяване и развитие на обществено значима изследователска дейност чрез провеждане на пазарно ориентирани изследвания в приоритетни научни области.
 • Нарастване дела на университета на пазара на образователни и научно-изследователски услуги в България и участие в обществени ангажименти с национална значимост.
 • Осигуряване на необходимите условия за професионално развитие и израстване на академичния състав и служителите чрез ресурсна (административна, кадрова, материална и финансова) обезпеченост на ИУ – Варна, включително привличане и задържане на млади преподаватели.
 • Осигуряване на свързаност и партньорство чрез участие в университетски мрежи, клъстъри и споделяне на ресурси.

Ръководството, в лицето на Ректора на ИУ – Варна, гарантира прилагането на Политиката по качество чрез нейното поддържане, актуализиране и подобряване, като декларира, че същата е оповестена публично на всички нива в Организацията, включително и до всички заинтересовани страни и се прилага от всички нейни служители.

 

01.12.2022 г.
гр. Варна

Ректор на Икономически университет – Варна
/проф. д-р Евгени Станимиров/