Икономически университет – Варна

Политика по качество

Ръководството и академичният състав на Икономически университет – Варна (ИУ – Варна) са заявили и поддържат своята Политика по качеството в съответствие с мисията на учебното заведение да създаде трансформиращо образователно изживяване за студенти и докторанти; да стимулира среда за сътрудничество, отворена за свободен обмен на идеи, в която научните изследвания, творчеството, иновациите и предприемачеството да просперират; и да гарантира, че всички участници в процесите могат да разгърнат своя потенциал.

ИУ – Варна чрез своята Политика по качеството разглежда осигуряването на качеството на обучение като част от стратегическото управление на образователната институция в интерес на обществените потребности. Висшето ръководство на институцията и нейните структурни звена носят отговорност за развитието на културата по отношение на качеството.

Политиката по качеството, в съответствие с Мандатната програма на ИУ – Варна, е насочена към осигуряване на актуалност и устойчиво развитие на институцията, предоставяне и поддържане на високо професионално равнище на образователната дейност във всички степени и форми на висшето образование, научноизследователската дейност, продължаващо и допълнително образование, интегралност на придобиваните знания и умения, чрез утвърждаване на ключовите компетентности за учене през целия живот.

ИУ – Варна е изградил и прилага политика за осъществяване на взаимовръзка между научните изследвания и обучението в рамките на националния и институционалния контекст, като отчита влиянието на вътрешните и външни обстоятелства, интегрира образователния процес в сферата на устойчивото развитие, съобразно приетия контекст, включително изискванията на всички заинтересовани страни.

ИУ – Варна осигурява равенство, честност, почтеност, като гарантира спазването на академичните свободи, създавайки условия за нетърпимост към прояви на дискриминация и академични измами. Институцията прилага своя Етичен кодекс за академично единство и е създала функционираща комисия, осигуряваща неговото прилагане от академичната общност.

ИУ – Варна е разработил, внедрил и поддържа, с активното участие на целия ръководен и изпълнителски състав, Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт EN ISO 9001, включваща в себе си и Вътрешната система за качеството на обучението и на академичния състав.

Системата за управление на качеството, както и вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение, е в непрекъснато съответствие с целите, принципите и насоките на Стандартите за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование, с действащото законодателство на Република България и вътрешните нормативни документи на ИУ-Варна по отношение на висшето образование, с което се цели да се осигурят категорични доказателства за това, че предоставянето на качествено обучение е обект на непрекъснат контрол и подобрение.

Осигуряването на ефективност на Вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението в ИУ – Варна се извършва чрез анализи на информация относно степента на удовлетвореност на потребителите и ползвателите на образователни услуги и научни изследвания, управлението на риска, контрол и наблюдения на процесите, чрез вътрешен одит на качеството.

Реализирането на Политиката по качеството е базирано на следните принципи:

 • Насоченост към клиентите чрез непрекъснато повишаване на качеството на обучение в ИУ – Варна в отговор на потребностите на икономиката и обществото от квалифицирани кадри.
 • Лидерство, ангажираност и активно участие на ръководството, академичния състав, служителите и студентите в академичния живот с динамично адаптиране към изискванията и промените на средата за подобряване качеството на обучение.
 • Непрекъснато подобряване на процесите и дейностите в системата за управление на качеството чрез обективност и безпристрастност при вземане на решения, основани на доказателства и отговорност при изпълнението на задълженията, свързани с ИУ – Варна.
 • Прилагане на базирано на риска мислене и процесен подход чрез приемственост, основана на академичните традиции и установените добри практики, съобразно приетия контекст, определен от факторите на бизнес средата.
 • Управление на взаимоотношенията с всички заинтересовани страни и поддържане на позитивен имидж на проспериращ, иновативен и предприемачески университет сред целевите и широките аудитории на ИУ – Варна за установяване и развитие на ползотворни, взаимноизгодни и устойчиви взаимоотношения с партньорите на университета в образователната сфера, бизнеса, публичната администрация и с всички заинтересовани институции в страната и чужбина.

Политиката по качеството, интегрирана с Политиката за развитие на ИУ – Варна, се реализира чрез изпълнение на следните цели:

 • Утвърждаване на компетентностния подход като приоритетен, обучение по съвременни дигитални технологии и междудисциплинарни връзки в учебните планове и програми за всички специалности. Сътрудничество с бизнеса и публичната администрация при практическата подготовка на студентите с подкрепа за стартиращи бизнеси, стимулиращи предприемаческата им активност.
 • Повишаване на качеството на университетската информационна система за дигитализация на информационното и административно обслужване на учебния процес, съобразени с особеностите на обучаваната генерация студенти и дигиталната трансформация на образованието.
 • Осъществяване и развитие на обществено значима изследователска и проектна дейност чрез провеждане на пазарно ориентирани изследвания, публикационна активност в приоритетни научни области.
 • Нарастване дела на университета на пазара на образователни и научно-изследователски услуги в България и участие в обществени ангажименти с национална значимост.
 • Осигуряване на необходимите условия за развитие потенциала на академичния състав и служителите чрез ресурсна (административна, кадрова, материална и финансова) обезпеченост на ИУ – Варна, включително привличане и задържане на млади преподаватели.
 • Осигуряване на свързаност и партньорство чрез организиране и провеждане на научни форуми, събития и конференции, включително с международно участие, университетски мрежи, клъстъри и споделяне на ресурси.

Ръководството, в лицето на Ректора на ИУ – Варна, гарантира прилагането на Политиката по качество чрез нейното поддържане, актуализиране и подобряване, като декларира, че същата е оповестена публично на всички нива в Организацията, включително и до всички заинтересовани страни и се прилага от всички нейни служители.

 

26.10.2023 г.
град Варна

Ректор на Икономически университет – Варна
/проф. д-р Евгени Станимиров/