Икономически университет – Варна

Сертификати

В Икономически университет – Варна е налице внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015, с обхват на дейност:

„Провеждане на обучение във всички степени и форми на висше  образование (професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор), продължаващо и допълнително обучение, управление и поддържане на качеството на академичния състав и научно-изследователска дейност.“

Нейното действие стартира на 5 октомври 2009 г. със заповед № РД-14-2505/02.10.2009 г. на Ректора на ИУ – Варна. През периода 01.12-03.12.2021 г. преминава успешно ресертификация от независимата сертифицираща организация DNV.

Сертификат по качеството        Certificate Quality

Системата за управление на качеството ежегодно подлежи на планирани проверки от DNV, чрез набор от контролни и ресертификационни одити.

Система за управление на качеството